Testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande

Antalet testbäddar ökar i Sverige och avsaknaden av överblick innebär risker för att medel för forskning och utveckling inte används optimalt. På uppdrag av innovationsprogrammet Smart Built Environment har Sustainable Innovation därför samlat en bred beställargrupp för upphandling av en nationell testbäddsportal.
2016
2018

De senaste åren har användningen av begreppet testbädd ökat i Sverige och flera satsningar för att öka förekomsten och kvaliteten i olika testbäddar har initierats såsom Testbäddar för miljöteknik (Vinnova), Testbäddar inom hälso-/sjukvård och äldreomsorg (Vinnova) och Test Site Sweden (Lindholmen Science Park).

Nyligen lanserade regeringen också satsningen Testbädd Sverige med målsättningen att göra det mer attraktivt att investera i svenska forsknings- och innovationsmiljöer.

En nationell testbäddsportal har potential att skapa samordning mellan testbäddar, idéägare och behovsägare och förenkla vägen till test och verifiering av dessa idéer.

Definitionen av en testbädd är snarlik i de ovan nämnda satsningarna och inom Smart Built Environment som samordnas av IQ Samhällsbyggnad lyder den:

”Testbäddar är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.”

Syfte

Projektet ska säkerställa att behovet av testbäddkapacitet kan byggas upp genom att stimulera till dialog mellan de som har idéer kring hur programmet Smart Built Environments långsiktiga effektmål kan uppnås, och de som har resurser/koncept för att testa, verifiera och vidareutveckla idéerna. Extra fokus ska läggas på skapandet av nya affärsmodeller, nya arbetssätt och nya former av kommunikation mellan sektorns aktörer. Projektet ska också skapa matchning mellan behovsägare och testbäddsägare för att dels stimulera nya idéer att utvecklas till färdiga koncept, dels för att säkerställa att rätt testbädd används i varje situation, samt att befintliga testbäddar utnyttjas fullt ut.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

Målsättning

  • Ta fram ett upphandlingsunderlag för en nationell testbäddsportal.
  • Ta fram en kompletterande ansökan om medel för upphandling av en nationell testbäddsportal.
  • Genomföra upphandling och implementering av en genomtänkt, väl fungerande lösning för matchning av behov och lösningar hos behovsägare, idéägare och tillgängliga testbäddar, för optimal användning av existerande testbäddar samt för koordinerad utveckling av nya testbäddar utifrån behovsanalyser.
Medverkande
Byggherrarna / IVL Svenska Miljöinstitutet / HSB /ICT Urban Arena / WSP / KTH Live-in Lab / Johannebergs Science Park / RISE / Lantmäteriet / Trafikförvaltningen / SABO / Skanska / Riksbyggen / Lindholmen Science Park / HBV / ÅF / Akademiska hus / Vinnova
Finansierades av
Formas via innovationsprogrammet Smart Built Environment

Ansvarig projektledare

Thomas Sundén
Vd & programchef Hållbar bebyggelse