Tilläggsisolering av ytterväggar

Med bakgrund i ett en teknikhandling för ytterväggar med förbättrad energiprestanda identifierade en ny affärsmodell som ökar kravställningen på leverantörer startas ett efterföljande projekt för att arbeta för ett marknadsgenomslag.
Jun 2022
Dec 2022
Ytterväggar med förbättrad energiprestanda

Bakgrund

I ett tidigare projekt identifierade teknikupphandlingen Ytterväggar med förbättrad energiprestanda en ny affärsmodell som ger en totalentreprenad som ökar kravställningen på både systemleverantör och fasadentreprenör att ta ett större ansvar för den utlovade energiprestandaökningen. Detta sker i första hand med hjälp av en konkurrenspräglad dialog. Marknaden för fasadrenoveringar i enlighet med detta tillvägagångssätt (inklusive fönsterbyten) uppskattas till ca fyra miljarder kronor. Om resultatet kan nå bred spridning i marknaden, har det stora möjligheter att bidra till lägre byggkostnader och ökad energieffektivisering vid renoveringar av klimatskalet. I projektet användes effektsignaturen som ett mått på energiprestanda, och resultaten visar på möjligheten att tillämpa effektsignaturen för en standardiserad metodik.

Den vägledning för upphandling med tillhörande förfrågningsunderlag som togs fram behöver en bredare spridning för att affärsmodellen sammantaget ska ha möjlighet att nå marknadspenetration. Eftersom teknikupphandlingen visat att affärsmodellen och effektsignaturmetoden fungerar anser projektgruppen att resultaten bör utvecklas för att nå en bredare tillämpning på marknaden. En förstudie för en större innovationsupphandling är därför nästa steg.

Mål

Förstudiens målsättning är att genom nedanstående delmål bereda vägen för en innovationsupphandling som ska nå marknadsgenomslag för den utvecklade affärsmodellen och effektsignaturmetoden gällande tilläggsisolering av ytterväggar.

Delmål

  1. Vidareutveckla effektsignaturmetoden som redskap för att följa upp funktionsmål avseende förbättrad energiprestanda.
  2. Utveckla ett förfarande för energiberäkningar som ska tillämpas som verifikat vid upphandling.
  3. Ta fram hur funktionsgarantier för tilläggsisolering ska kunna formuleras.
  4. Formera beställargrupp bland BeBo och Sveriges Allmännyttas medlemmar.
  5. Identifiera 3-4 pilotprojekt för genomförande inom ramen för en innovationsupphandling under perioden 2022-2024.

När dessa moment utretts kan resultaten tas till en bredare innovationsupphandling i syfte att ge stöd till brett marknadsgenomslag.

Projektnamn
Förstudie innovationsupphandling tilläggsisolering av ytterväggar
Medverkande
BeBo / KTH / Sveriges Allmännyttta / Sustainable Innovation
Finansieras av
Energimyndigheten

Ansvarig projektledare

Thomas Sundén
Vd & programchef Hållbar bebyggelse