Innovationskluster för energi-och resurseffektiva samhällen

Projektet är ett tvärsektoriellt samarbete för att stimulera energi- och resurseffektiva innovationer (produkter, tjänster, processer, affärsmodeller) för hållbara samhällen i verkliga demonstrationsmiljöer.
Juli 2016
Dec 2018

Bakgrund

Klustret bygger vidare på erfarenheter av samarbetet mellan medlemsföretagen i Sustainable Innovation och de nätverk som byggts upp med andra aktörer inom området. Samarbetet har haft en bevisad förmåga att bygga sektorövergripande projektkonsortier som involverar små och stora företag, forskningsinstitutioner, kommuner och landsting, ideella organisationer m.fl. och som i majoriteten av genomförda projekt haft ett tydligt användarperspektiv.

Målet är att skapa en kreativ miljö för energi- och resurseffektiva innovationer.

Det hittillsvarande samarbetet har skapat en stark kompetensbas och erfarenhet att bygga vidare på samtidigt som utvecklingsområden identifierats för att kunna skapa ett innovationskluster med ännu starkare genomslag.  Genom klustret kommer framförallt kopplingen till den akademiska forskningsfronten vad gäller innovation- och spridning att kunna stärkas och därmed bygga processkompetens i klustret.  Vidare anlägger klustret ett starkt användar- och konsumentperspektiv som sällan har egna resursstarka företrädare som kan gå in i samarbeten av detta slag. Klustret stärker samarbetet med andra aktörer och initiativ inom området och skapar effektivare kommunikation för spridning av resultat och erfarenheter utanför klustret.

Målsättning

Det övergripande målet är att genom ett samarbete som bryter traditionellt stuprörstänkande och invanda mönster skapa en kreativ miljö för energi- och resurseffektiva innovationer som inom fem år kan nå spridning och kommersialisering och leda till omfattande och transformativ energi- och resurseffektivisering.

Medverkande
Riksbygge / Vattenfall / Göteborg Energi / Stockholmshem / ÅF / Fagerhult / Toyota / Intel / White / WSP
Finansierades av
Energimyndigheten