Vägen till en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö

Hur kan klimatberäkning hjälpa bygg- och anläggningssektorns att minska sitt klimatavtryck? I det här projektet ligger fokus på vilka metoder som kan vara hjälpsamma för att nå branschens klimatmål.
Okt 2019
Okt 2021
Klimatberäkningsmodeller i Malmö

Bakgrund

Projektet bygger på tvärvetenskaplig forskningssamverkan genom IVL, KTH, LTH, LIU kopplad till Sveriges första lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, LFM30. Projektets övergripande mål är att minska bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan genom samverkan och gemensam kompetensuppbyggnad inom samtliga utlysningens fokusområden (miljö, transport och hållbara städer). Projektet vill därför utveckla en accepterad LCA-metod som baserad på etablerade standarder beskriver klimatpåverkan för bygg- och anläggningsprojekt och som medför att de kan beräknas kostnadseffektivt samt utvärderas efter färdigställande. För att understödja att dessa verktyg når marknad vill projektet utveckla gemensamma affärsmodeller och incitament som innefattar utveckling av samverkansmodeller, affärsmodeller och hållbara finansieringslösningar samt en kunskaps- och kompetensplattform som ska säkerställa att branschen uppnår klimatneutralitet 2030. LFM30 (Lokal färdplan Malmö 2030) innebär en gemensam avsiktsförklaring till samverkan för alla aktörer i Malmö som arbetar med nyproduktion, renovering, anläggning eller rivning. I nuläget har 65+ aktörer signerat avsiktsförklaringen. Av dessa är 16 byggherrar som utlovat minst var sitt klimatneutralt spetsprojekt till 2025. Som plattform för forskning och utveckling kan detta inte betecknas som annat än unikt. Bland övriga aktörer finns representanter för kommunala bolag, beställare (privata och offentliga), finansiella aktörer, byggare /entreprenöre r, underentreprenörer, materialleverantörer, konsulter, akademi med flera.

Mål

I detta projektet utvecklas nödvändiga metoder och verktyg för att byggaktörer på kort sikt (inom två år) ska kunna påbörja sin omställning. Fokus ligger på design, process och klimatkalkyl, affärsmodeller, incitament och samverkan samt kommunikation- och kompetensplattform. Projektets övergripande resultatmål är att utveckla:

  • en allmänt accepterad LCA-metod som baserad på etablerade standarder beskriver klimatpåverkan för bygg- och anläggningsprojekt och som medför att de kan beräknas kostnadseffektivt samt utvärderas efter färdigställande.
  • gemensamma affärsmodeller och incitament som innefattar utveckling av samverkansmodeller, affärsmodeller och  hållbara finansieringslösningar.
  • ett ramverk för kommunikation- och kompetensplattform som realiseras inom ramen för ICHB och som skall möjliggöra för branschen att uppnå klimatneutralitet 2030.
Projektnamn
Klimatberäknings- affärs- och kompetensplattform för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030
Medverkande
Svensk byggtjänst / Träbyggnadskansliet / Serneke / Otto Magnusson / IVL / KTH / Linköpings universitet / Lunds universitet / Malmö stad
Finansierades av
Vinnova

Vill du veta mer?

Thomas Sundén
Vd & programchef Hållbar bebyggelse