Upphandling med hårdare krav på leverantörer vid tilläggsisolering

Energirenoveringar blir inte alltid så effektiva som det var tänkt. Genom en ny affärsmodell ställs högre krav på både systemleverantör och fasadentreprenör. Det innebär ett att de får ett större ansvar över den utlovade energiprestandaökningen.
Mars 2023
Tilläggsisolering av ytterväggar

Bakgrund

I de två tidigare projekten Tilläggsisolering av ytterväggar och Ytterväggar med förbättrad energiprestanda identifierades en ny affärsmodell som ökar kravställningen på både systemleverantör och fasadentreprenör att ta ett större ansvar för den utlovade energiprestandaökningen. Detta sker i första hand med hjälp av en konkurrenspräglad dialog.

Marknaden för fasadrenoveringar uppskattas till ca fyra miljarder kronor. Om resultatet kan nå bred spridning i marknaden, har det stora möjligheter att bidra till lägre byggkostnader och ökad energieffektivisering vid renoveringar av klimatskalet. I projektet användes effektsignaturen som ett mått på energiprestanda, och resultaten visar på möjligheten att tillämpa effektsignaturen för en standardiserad metodik. Båda dessa föregående projekt pekade ut behovet av vikten att på allvar ge marknadsgenomslag för nyttjande av den utvecklade affärsmodellen och effektsignaturmetoden gällande tilläggsisolering av ytterväggar genom en bred innovationsupphandlingen inom området.

Mål

Projektets målsättning är att i en innovationsupphandling bygga vidare på de goda resultat som den föregående teknikupphandlingen och förstudien genererat och skala upp och sprida utvecklad affärsmodell och energisignaturmetod. Detta ökar kravställningen på systemleverantör och fasadentreprenör att ta ansvar för utlovad energiprestandaökningen vid fasadrenovering.

Delmål

 • Samordna och leda en bred beställargrupp bestående av offentliga och privata bostadsbolag.
 • Arbeta vidare i referensgrupper med Mur- och Putsföretagen respektive Energiföretagen för att utveckla och kvalitetssäkra tillämpningen.
 • Ta fram enhetliga energiberäkningar kopplade till upphandlingens deltagande renoveringsprojekt.

Inom ramen för innovationsupphandlingen vill projektgruppen även:

 • Vidareutveckla metodik och analysmetoder så att förbrukningsdata som fjärrvärmebolagen har på fastighetsnivå nyttjas vid kunddialoger och vid upphandling och verifiering av energibesparingsåtgärder på fjärrvärmeanslutna fastigheter.
 • Vidareutveckla enhetlig metod för beräkning av energisparpotential som kan nyttjas vid upphandlingstillfället.
 • Vidareutveckla metod för verifiering av energibesparing ur entreprenadjuridisk synvinkel vid genomförande av tilläggsisolering.
 • Vidareutveckla funktionsgarantier avseende tilläggsisolering där fastighetsägare ska kunna ställa krav på förlängda garantitider vid tilläggsisolering av ytterväggar. Målsättningen är att fasadbranschen i samverkan med beställargruppen ska nå fram till en branschöverenskommelse om förlängd garantitid.
 • Ge stöd och vägledning till beställargruppens pilotprojekt inom ramen för upphandlingen.
 • Ta fram beräkningar på tre genomförda piloter som beställar- och referensgruppen tillhandahåller i syfte att förfina metodik, sprida resultat och vidareutveckla.
 • Ge stöd vid formande av beställargruppens upphandlingsunderlag inom ramen för innovationsupphandlingen.
 • Vidareutveckla, skala och sprida Energisignaturmetoden till branschstandard för att följa upp förbättrad energiprestanda.

Projektnamn
Innovationsupphandling: Tilläggsisolering av ytterväggar
Medverkande
Sveriges Allmännytta / KTH / Sustainable Innovation
Finansieras av
Bebo / Energimyndigheten