Idéverkstad & Innovationslabb

I det här projektet anordnar vi idéworkshops för att undersöka och utveckla digitaliseringens möjligheter att snabba på samhällsbyggnadsprocessen.
Sept 2018
Dec 2019

Målet är att skapa tätare relationer såväl mellan aktörer i processen som mellan aktörer och medborgare för att bädda för en snabbare, billigare, och mer hållbar utveckling.Här testar och utvärderar vi teknik i framkant, omprövar invanda roller, föreslår processförenklingar och utvärderar nya incitaments- och affärsmodeller för att bättre ta reda på potentialen med digitaliseringen.

Bakgrund

Samhällsbyggnadssektorn i Sverige omsätter årligen ca 1000 miljarder kronor (ca 25% av BNP), sysselsätter 500 000 personer och har stor betydelse för tillväxt, utveckling och välstånd i landet. Samtidigt står sektorn inför stora utmaningar såsom bostadsbrist, urbanisering med växande storstäder och klimatförändringar.

För att dessa utmaningar ska kunna vändas till möjligheter krävs ett förstärkt innovationsklimat. Samhällsbyggnadssektorn är idag uppdelad i roller och fasta strukturer med svårighet att innovera över gränserna. Detta gör att dagens innovationer endast leder till marginella förbättringar.

För att bryta upp strukturer krävs uppbyggnad av nya innovationsvänliga miljöer där aktörer med sina idéer och drivkrafter kan skapa något nytt tillsammans. För att skapa kreativa miljöer krävs verktyg och stöd för parter att mötas, bygga kunskap och kreera för att med öppet sinne gemensamt kunna utveckla innovationer. Föra att kommersialisera de innovationer som föds i dessa kreativa miljöer krävs sedan forskningsmedel via utlysningar till vidareutveckling, demonstration, innovationsupphandling, spridning och skalning.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

Målsättning

Vi vill öka innovationskraften inom samhällsbyggnadssektorn samt öka insikterna kring utmaningar och möjligheter med digitaliseringen. Vi vill även ge inspiration till att utveckla samverkansformer och visa på möjliga positiva effekter i ett mer innovationsvänligt klimat inom samhällsbyggnadssektorn.

Strategi

Projektet ska genomföra minst 4 förstudier som möjliggör testandet av nya tekniker, ompröva invanda roller, identifiera processförenklingar och nya incitaments- och affärsmodeller. Här möjliggör vi nya, kärnfulla möten över bransch- och sektorsgränser för att hitta nya vägar till samarbete.

Projektet genomför ett antal idéworkshops där människor kommer att träffas, brainstorma och skapa konsortier kring en idé. De får sedan ”tävla” om 100 000 kr vardera för att testa sin idé.

Medverkande
Urban ICT Arena / KTH / Lantmäteriet
Delfinansierades av
Smart Built Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas