…

Energi- och kostnadseffektiva kompletteringsbyggnader

Kompletteringsbyggnader, små multifunktionella fristående byggnader som inhyser funktioner som bostäder ofta behöver, är sällan speciellt energieffektiva. I detta projekt följer vi upp en förstudie som föreslår att de genom prefabricering skulle kunna bli både billigare och energismartare.

Bakgrund

I projektet Nya affärsmodeller och upplägg för effektivare renovering av allmännyttans bostadsbestånd utvärderades ett stort antal lösningar kring besparingspotentialen ur ett energi- och kostnadsperspektiv. I studien drogs slutsatsen att sex renoveringslösningar gemensamt har potential att minska de totala renoveringskostnaderna inom miljonprogrammets bostadsbestånd med 25 % från dagens nivå och samtidigt uppnå 15% energieffektivisering. En av fyra speciellt utpekade lösningar är just prefabricerade kompletteringsbyggnader.

En kompletteringsbyggnad i det här fallet är en mindre, fristående byggnad, i storleksordningen bestående av en till fyra moduler, där olika ytterfunktioner till bostäder kan finnas. Exempel på verksamhetsområden kan vara tvättstuga,  cykelförråd, samlingslokal eller andra kringfunktioner till huvudfastigheten. Kompletteringsbyggnaderna kan också innebära en bättre tillgänglighetsanpassning, och kan flytta fuktdrivande och bullskapande aktiviteter ut ur hyresgästernas levnadsutrymmen.

Målsättning

Projektets målsättning är att undersöka om den teoretiska potentialen om ca 25 procent kostnadseffektivisering och 25 procent energieffektivisering också kan uppnås i realiteten. Projektet ska kartlägga aktörerna på marknaden, identifiera lämpliga mät- och utvärderingssystem samt upprätta en teknikupphandling hos HBV.

Projektet löper från april 2019 till september 2020.

Miljömål


Miljömål 11

Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen

Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Vill du veta mer?


Relaterat


Mer inom byggnation