Allmännyttans klimatinitiativ

Denna förstudie syftar till att hitta formerna för ett klimatinitiativ där Sveriges Allmännyttas medlemmar enskilt och om möjligt tillsammans med energibolag och andra aktörer, kan bidra till att minska klimatpåverkan och resursförbrukning, och som ligger i linje, eller är ambitiösare än, Sveriges miljömål.
Dec 2017
Mars 2018

Bakgrund

Allmännyttan har länge arbetat framgångsrikt med energieffektivisering och 105 av SABO:s ca 300 medlemsföretag har sedan 2008 varit anslutna till SABO-företagens Skåneinitiativ. Tillsammans äger dessa företag omkring 400 000 bostäder. Skåneinitiativet har haft en tydlig målsättning, som kan liknas vid Kyotoprotokollet, om att företagen gemensamt ska minska sin energianvändning med 20 procent mellan åren 2007 och 2016.

Mellan åren 2007–2015 hade energianvändningen i deltagande företag minskat med hela 17 % (köpt energi). Uppföljning av Skåneinitiativets sista år (2016) gjordes under våren 2017. Skåneinitiativet har varit framgångsrikt, byggt på en hög ambitionsnivå, frivillighet och engagemang och visat att allmännyttan tar stort ansvar i energi- och klimatfrågan.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

År 2015 använde företagen i Skåneinitiativet hela 853 GWh mindre energi än vad de gjorde år 2007. Det motsvarar den totala energianvändningen (värme, varmvatten, fastighetsel och hushållsel) för 71 000 lägenheter.

Denna förstudie syftar till att hitta formerna för ett Klimatinitiativ där SABO:s medlemmar enskilt och/eller i samverkan med andra, kan bidra till miljö- och klimatnytta som ligger i linje, eller är ambitiösare än, Sveriges mål. Förstudien kommer även undersöka hur SABO, genom skapande av ett fördjupningsområde inom Sustainable Innovations innovationskluster, gemensamt med de allmännyttiga bostadsbolagen kan anta de nationella målsättningarna för minskad klimatpåverkan och minskad resursförbrukning

Målsättning

Projektets målsättning är att ta fram inriktningsbeslut, målsättningar och verktyg som ger stöd till förverkligandet av ett gemensamt klimatinitiativ för SABOs medlemsföretag.

Medverkande
Sveriges Allmännytta
Delfinansieras av
Energimyndigheten

Vill du veta mer?

Thomas Sundén
VD