…

Allmännyttans Klimatinitiativ


Denna förstudie syftar till att hitta formerna för ett klimatinitiativ där Sveriges Allmännyttas medlemmar enskilt och om möjligt tillsammans med energibolag och andra aktörer, kan bidra till att minska klimatpåverkan och resursförbrukning, och som ligger i linje, eller är ambitiösare än, Sveriges miljömål.

Bakgrund

Allmännyttan har länge arbetat framgångsrikt med energieffektivisering och 105 av SABO:s ca 300 medlemsföretag har sedan 2008 varit anslutna till SABO-företagens Skåneinitiativ. Tillsammans äger dessa företag omkring 400
000 bostäder. Skåneinitiativet har haft en tydlig målsättning, som kan liknas vid Kyotoprotokollet, om att företagen gemensamt ska minska sin energianvändning med 20 procent mellan åren 2007 och 2016.

Mellan åren 2007–2015 hade energianvändningen i deltagande företag minskat med hela 17 % (köpt energi). Uppföljning av Skåneinitiativets sista år (2016) görs nu under våren 2017. Skåneinitiativet har varit framgångsrikt, byggt på en hög ambitionsnivå, frivillighet och engagemang och visat att allmännyttan tar stort ansvar i energi- och klimatfrågan.

År 2015 använde företagen i Skåneinitiativet hela 853 GWh mindre energi än vad de gjorde år 2007. Det motsvarar den totala energianvändningen (värme, varmvatten, fastighetsel och hushållsel) för 71 000 lägenheter.

Denna förstudie syftar till att hitta formerna för ett Klimatinitiativ där SABO:s medlemmar enskilt och/eller i samverkan med andra, kan bidra till miljö- och klimatnytta som ligger i linje, eller är ambitiösare än, Sveriges mål. Förstudien kommer även undersöka hur SABO, genom skapande av ett fördjupningsområde inom Sustainable Innovations innovationskluster, gemensamt med de allmännyttiga bostadsbolagen kan anta de nationella målsättningarna för minskad klimatpåverkan och minskad resursförbrukning.

 

Målsättning

Projektets målsättning är att ta fram inriktningsbeslut, målsättningar och verktyg som ger stöd till förverkligandet av ett gemensamt klimatinitiativ för SABOs medlemsföretag.

Tid

Projektet genomförs under perioden december 2017 – mars 2018.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Thomas
Sundén

Thomas Sundén

VD

E-post

thomas.sunden(a)sust.se

Telefon

070-944 11 70

Mer om mig

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Medverkande


I projektet samarbetar Sustainable Innovation och Sveriges Allmännytta.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

Relaterat


Mer inom byggnation