Värmestugan

Om vi vill möta de stundande klimatmålen måste vi öka energieffektiviteten i hela Sverige, inte bara i stadsområden. Därför utvecklar vi projekt som gynnar energieffektivitet också utanför städerna.
Dec 2013
April 2016

Den svenska marknaden för bergvärme startade för drygt 15 år sedan. Många av dessa tidiga anläggningar börjar nu bli dags att renovera. Vid renovering visar sig flertalet borrhål vara underdimensionerade vilket gör att de måste fördjupas eller att nya borrhål måste borras. Oavsett vilket innebär det både nyinvestering och uppgrävd tomt för småhusägaren.

Målsättning

Målet med projektet var att genom teknik, systemutveckling och tester i verklig miljö demonstrera hur bergvärme, solpaneler och energilager har en enorm energieffektiviseringspotential också på landsbygden. Vi ville göra Värmestugan både miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Därför utvecklade vi en färdig värmelösning som gör det lättare för småhusägaren att spara energi. Värmestugan är därför en färdigmonterad Friggebod som ansluts till befintligt ett bergvärmehål. Hypotesen var att monteringen på detta sätt kan tillföra den el och värme som behövs för att ansluta anläggningen till det befintliga borrhålet. Nyare installationer kan även kompletteras med solpaneler och energilager för ökad energieffektivitet och minskad belastning på anläggningen.

Resultat

Resultaten visar att systemen balanserades vid en dyngsmedeltemperatur av 8°C vilket innebär att Värmestugan väsentligt bör kunna minska belastningen på korta borrhål och samtidigt ge ett signifikant energieffektiviseringsbidrag till anläggningen. De mätdata som samlades in visade även att kompressorns gångtid förkortades under de perioder då solpanelerna tillförde energi till berget. Det indikerar i sin tur effektivare system och mindre köpt energi för samma mängd uppvärmningsenergi.

Långtidsmätningar har inte kunnat genomföras inom ramen för projektet då installation av Värmestugan försenats. Det intressanta för en fortsättningsstudie skulle därför vara att att få svar på hur mycket av den solenergi som tillförs under den varma tiden på året som finns kvar under uppvärmningssäsongen. För att besvara dessa frågor och kunna genomföra de nödvändiga energi-, kostnads-, intäkts- och livscykelanalyserna som krävs för att kunna utvärdera konceptet till fullo krävs en djupare utvärdering av systemen när en full årsmätcykel uppnåtts.

Medverkande
Viessmann / Ecoklimat Norden AB / Miwa / Pemtec / Ferroamp / KTH
Finansierades av
Energimyndigheten

Läs slutrapporten

Vill du veta mer?

Thomas Sundén
Vd & programchef Hållbar bebyggelse