Sustainable Hotel

Idag kräver vi mer av serviceindustrin än bekvämlighet och service. För att nå klimatmålen kräver vi också energieffektivsering och hållbarhet. Det moderna hotellet kommer erbjuda bekvämlighet och service, men även ett mer slutet kretslopp med både minskad energianvändning och reducerade klimatutsläpp.
Dec 2008
Juni 2011

Syftet var att genom projektet skapa ett föredöme och en inspirationskälla inom energieffektivisering både för servicesektorn och mera specifikt för hotell- och restaurangverksamheter. Projektet har bedrivits som ett utvecklings- och demonstrationsprojekt parallellt med Grand Hotels ordinarie verksamhet i Stockholm. Förutom att uppnå en tydlig energieffektivisering hos Grand Hotel har projektets avsikt varit att demonstrera och utveckla nya lösningar inom styrning av inomhusklimat och energieffektivare belysning.

Målet var att de samlade åtgärderna skulle åstadkomma en energieffektivisering på 10 procent, alternativt 1 GWh per år. Hotell- och restaurangsektorn svarar uppskattningsvis för 1 procent av Sveriges slutliga energianvändning. Projektets avsikt var att skapa föredöme i Grand Hotels verksamhet i Stockholm och visa att det går att energieffektivisera även i en känslig kulturmiljö som dessutom har öppet dygnet runt, året om.

Resultat

Sammanlagt har mer än 4 500 glödlampor bytts mot LED eller halogen i hotellrum, korridorer och övriga allmänna utrymmen. Närvarostyrning och ny LED-baserad scenbelysning har installerats. Hotellets installationer har fått en total översyn och ny utrustning för värmeåtervinning har installerats. En ny lösning där hotellets bokningssystem kopplas samman med styrsystem för värme, kyla och el gör att hotellrummen kan ligga på sparlåga till dess en gäst är på väg att anlända. Inom projektet har också ett utbildningspaket genomförts och ett system för återkoppling och visualisering av aktuell energianvändning introducerats. Systemet visar energianvändningen i realtid och ställer denna mot målet för ackumulerad energieffektivitet. 

Utvärderingen av mätta och uppskattade effekter av de åtgärder som genomförts inom ramen för projektet visar att energieffektiviseringen med marginal har passerat 1,5 GWh/år. Även om den absoluta nivån varierar med rörliga faktorer så som beläggning i hotell, restauranger och konferensverksamhet. Den totala besparingen av CO2-utsläpp närmar sig 200 ton årligen.

Lärdomar

Fastigheternas ålder och utformning har utgjort en egen utmaning i projektet. Detta illustreras av det faktum att en stor del av rumsstyrningen varit beroende av en samtidig totalrenovering. Det märktes också på att en i förstudien omfattande energieffektiviseringsvinst (ventilationen för Verandan) inte varit möjlig att åstadkomma då den existerande anläggningen i praktiken är ”inbyggd” i fastigheten. Det krävdes då att verksamheten stängdes  för att kunna demontera och byta ut det existerande aggregatet. Projektet visar tydligt att det går att åstadkomma stora enerbesparingar i hotellverksamhet trots svårigheterna med en verksamhet som lever dygnet runt. Det krävs en god framförhållning och planering där man passar på att genomföra energieffektivisering i samband med renoveringar och ombyggnader.

Det har också visat sig att ny LED-belysning kan installeras i befintliga äldre armaturer utan att estetiska värden går förlorade. Sammankopplingen av bokningssystem och styrövervakningssystemet har visat sig fungera väl och bör kunna introduceras i många likande verksamheter. Sust tar nu vidare dessa erfarenheter både generellt men framförallt i EU-projektet Nearly Zero-Energy Hotels som genomförs 2013-2015.

Medverkande
Grand Hotel / Campido / ÅF / Fagerhult
Finansierades av
Energimyndigheten