Social innovation inom Allmännyttan

Med projektet har SABO tillsammans med Sustainable Innovation skapat en process i syfte att ge möjlighet till att stärka de allmännyttiga bostadsbolagens samhällsansvar, öka delaktigheten bland hyresgästerna, minska beståndens sociala problemställningar och tagit fram en metod och verksamhetsplan för sociala innovationer som adresserar de nationella sociala samhällsutmaningarna. Deta så att hela landet kan dra nytta av lärdomarna och nya sociala innovationer.
2015
2015

Lärdomar

Projektets breda omvärldsbevakning samt projektkonstellationen har gett projektet kunskap om tillgängliga finansiella verktyg för att beräkna samhällsnyttan av bostadsföretagens sociala initiativ. Investeringar som allmännyttiga bostadsföretag gör inom sina bestånd ökar sysselsättning, trygghet, utbildningsnivåer och attraktiviteten inom områdena. På detta sätt minskar vakanser, omflyttning och skadegörelse vilket har till följd att fastighetsvärdena successivt ökar.

Den ökade sysselsättningen och attraktiviteten inom bestånden ger dock störst avkastning till kommunen och de myndigheter som tillhandahåller försörjningsbidrag. I de genomförda intervjuerna har samhällsnyttan inom verksamheter och målgrupper utanför de enskilda projekten beskrivits (Kommun, Arbetsförmedling, Migrationsverket, Försäkringskassan, Utbildningsväsende, lokalt näringsliv etc). Sammantaget gör detta att ett förlängningsprojekt har god kunskap om hur investeringar i sociala innovationer ger avkastning på samhällsnivå samt hur, och till vem, denna kunskap skall spridas för att nå effekt.

Medverkande
SABO
Finansierades av
Vinnova

Vill du veta mer?

Thomas Sundén
Vd & programchef Hållbar bebyggelse