Skeppsholmen

Resurseffektiviseringen innebär inte att vi måste bygga om våra städer. Snarare innebär den att vi måste utveckla lösningar som gör våra existerande kulturhistoriska miljöer mer energieffektiva.
Juni 2009
Dec 2011

Bakgrund och syfte

Syftet med projekt Skeppsholmen har varit att lyfta fram svensk energieffektivisering inom hem, transport och fastighet på en publik arena. På det sättet ville vi stimulera energieffektivisering inom känsliga miljöer såsom kulturbyggnader eller museer. Skeppsholmen och Kastellholmen ligger i Saltsjön mellan Gamla Stan och Djurgården i Stockholm. Moderna museet och Arkitekturmuseet som ligger på öarna är stora besöksmål. De ägs i sin helhet av staten och förvaltas av SFV. Det gäller även infrastrukturen för energi.

Sammantaget gör detta öarna till ett utmärkt område för demonstration av energieffektivisering och ny energiteknik. Enligt EU-direktiv ska offentliga verksamheter vara föregångare och genom goda exempel visa andra aktörer hur energianvändningen för transporter, belysning och uppvärmning kan effektiviseras.

Resultat

Projektet har skapat konkreta demonstrationer inom främst följande områden:

  • Laddningsmöjligheter för elfordon
  • Energieffektivt boende
  • Visualisering av energiförbrukning
  • Utomhusbelysning
  • Långsiktigt systematiskt energieffektiviseringsarbete i samverkan med hyresgäster
  • Användning av ny energieffektiv teknik
  • Energieffektiva fönster
  • Effektoptimering

Projektet har även utrett möjligheter för lokal energiproduktion och system som skulle kunna förbättra insamlingen av energidata på de två öarna. Förutom att projektet har initierat pilotprojekt och introducerat ny teknik som både kortsiktigt och långsiktigt medför energibesparingar, är den stora vinningen, som den upplevs från SFV, den ökade medvetenheten av energianvändningen. Det praktiska arbetet och möjligheterna att sammanställa resultat av energiarbetet har lett till både ökad medvetenhet och ökat intresse för energifrågorna hos SFV:s förvaltar- och driftpersonal.

Lärdomar

Bevarandefrågorna är naturligtvis extra känsliga på en plats som Skeppsholmen. Till exempel tog installationen av laddstolpar mer tid än beräknat. En planerad solelanläggning fick också skjutas upp eftersom det blev svårt att hitta en lämplig placering.

Medverkande
Statens fastighetsverk (SFV)
Finansierades av
Energimyndigheten