Nearly Zero Energy Hotels

I EU-projektet Nearly Zero Energy Hotels (neZEH) arbetade vi med att påskynda renoveringstakten av hotell till nära noll-energibyggnader (nZEB). Fokus låg på små och medelstora hotell eftersom de utgör 90 procent av den totala hotellnäringen i EU.
Apr 2013
Mars 2016

Fastigheter står för 40 % av energianvändningen i EU och 36 procent av utsläppen av växthusgaserna vilket gör det till ett prioriterat område från EU att energieffektivisera. Turism är dessutom EU:s tredje största industrisektor och utgör 5 % av BNP:n.

Att som hotell genomföra energieffektivitetsåtgärder ökar ofta konkurrenskraften men det är det inte många hotellägare som känner till så engagemanget är ofta bristfälligt. Eftersom hotellsektorn är fragmenterad är tillgången till information om energi- eller byggnadsdirektiv rätt komplicerad. Det såg vi till att förbättra.

Utförande

Vi utsåg och arbetade med ett antal pilotländer och hotell för att informera och hjälpa hotellen att förstå de utmaningar som besöksbranschen står inför när det gäller klimatmålen och vilka möjligheter som finns för de enskilda hotellen.

Vi räknade sedan ut energieffektiviseringspotentialen och tog fram planer för att uppnå statusen nollenergihotell (neZEH). Hotellen erbjöd även skräddarsydd, tekniskt stöd för genomförande. Detta medförde besparingar på 70 % eller mer för hotellen, jämfört med innan renoveringarna.

Ett av huvudmålen var att få en kritisk massa av pilotprojekt/hotell från sju neZEH-länder att genomföra renoveringar. Dessa står som goda exempel för andra hotell inom branschen. Sexton hotell fördelat på sju länder deltog: 2 i Kroatien, Frankrike, Italien, Spanien, Sverige och 3 hotell i Rumänien och Grekland. Hotellen representerar fyra olika geografiska områden: kust, stad, landsbygd och berg.

Överförbarhet

Bevis från pilothotellen visade att de föreslagna åtgärderna skulle vara relevanta för de flesta hotell byggda under de senaste 30 till 40 åren. Genom att följa neZEH-riktlinjerna skulle de flesta uppnå neZEH-status.

Oberoende energirådgivning

Omfattande, proaktiva och oberoende energirådgivning visade sig vara avgörande för att hotellägare på ett bra sätt skulle komma igång med arbetet. Rådgivarna assisterade hotellägare som över lag tyckte att det var mycket svårt att bestämma vilka åtgärder som skulle vidtas och i vilken ordning. Stödet visade sig vara strategiskt avgörande för renoveringarna skulle kunna genomföras.

Resultat av rådgivningen visade att det ofta fanns åtgärder som snabbt kunde vidtas för att minska energianvändningen varav den vanligaste var energistyrning och installation av styrsystem tidigt i renoveringsprocessen. Sådana åtgärder krävde en relativt låg investering men gav snabbt stora besparingar.

Utmaningar för hotellen

Att minska driftskostnaderna var högsta prioritet för små och medelstora hotell. Att minska de energirelaterade driftkostnaderna krävde betydande investeringar och det blev uppenbart att många hotellägare saknade teknisk kunskap och medvetenhet om energieffektivitetsåtgärder, särskilt ur neZEH-hänseende, och hade inte heller kompetent personal att hantera tekniskt underhåll eller energihanteringsfrågor.

Majoriteten av pilothotellen kunde inte förbereda egna renoveringssplaner, hantera anbudsförfaranden eller hantera kontraktsproblem och gick vilse när man försökte ansöka om nationella eller internationella bidragsmöjligheter i samband med energibesparingar.

Många hade också svårt att förstå den fulla ekonomiska potentialen i att investera i energibesparingar. NeZEH-projektet bidrog till att lösa dessa utmaningar m.h.a. de oberoende energirevisionerna, genomförbarhetsstudierna, kostnadsscenarierna, utrullningsplanerna, anbudsgivning/upphandlande stöd och personalutbildning.

Personalengagemang & beteendeförändring

Energieffektivitetsåtgärder och förnybara energikällor räckte inte för att pilothotellen skulle uppnå nära nollenergistatus. Ett aktivt deltagande av hotellpersonal och gäster var avgörande för att bidra till den minskade energianvändningen.

Både anställda och tjänsteleverantörer behövde engagera sig för att minska hotellens energiförbrukning. Det var inte bara grundläggande för att hotellen skulle bli mer energieffektiva utan även väsentligt för att öka konkurrensfördelarna i att åstadkomma ett grönare varumärke.

Ökad medvetenhet

Informationskampanjer kan sannolikt att bidra till att övertyga hotellägare om de ekonomiska fördelarna med att bli neZEH-hotell. Otillräcklig kunskap och information är helt klart ett stort hinder för den här typen av investeringar.

Projektet visade att det fanns ett stort värde i att använda film som inspirationskälla. Det ökade andra hotells medvetenheten genom att vi berättade historierna bakom varje pilothotell. Inte bara de övergripande filmerna utan även de enskilda hotellfilmer inspirerade publik både på projektkonferenser och workshops, nationellt och internationellt.

Nationella mål & definitioner

Idag är nZEB-definitioner mycket dåligt anpassade till hotell och lokaler för besöksnäringen. Eftersom hotell inte kan betraktas som typiska bostadshus bör definitionerna ses över. T.ex. innehåller hotellens affärsmodeller vanligtvis ett antal energiintensiva delar för att åstadkomma den komfort som kunderna förväntar sig. Detta är även nära kopplat till hotellens konkurrenskraft och lönsamhet.

Medverkande
Technical University of Crete, Renewable and Sustainable Energy Systems Lab (ENV/TUC) / Creara Consultores S.L. (CREARA) / Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione (SITI) / Agency of Brasov for Energy Management and Environment Protection (ABMEE) / Federation of European Heating and Air-conditioning Associations (REHVA) / Energy Institute Hrvoje Pozar (EIHP) / ENERGIES 2050 / United Nations World Tourism Organization (UNWTO) / Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism (NECSTouR)