…

Minskad klimatpåverkan från byggprocessen


Agendan syftar till att öka kunskapen kring och minska klimatpåverkan från byggprocessen och därigenom även stärka den Svenska byggsektorns konkurrenskraft internationellt. Resultatet blev en konkretisering av vad det kommer krävas av branschen för att halvera klimatpåverkan av byggprocessen till 2030.

Bakgrund

Den byggda miljöns energianvändning, inte minst för att värma upp byggnader under förvaltningsfasen, sjunker. IVA och Sveriges Byggindustriers rapport pekar på att energianvändningen och klimatpåverkan från byggfasen motsvarar 50% av fastighetens totala påverkan under 50 års livscykel. Utsläppen från byggprojekt är i samma storleksordning som utsläppen från alla landets personbilar.

Resultat

Agendan togs fram i dialog med industri och akademi i form av workshops direktkontakter med utvalda och remisser. Drygt 50 myndigheter, kommuner, företag och branschorganisationer medverkade i arbetet. Ur de workshops som genomfördes utmejslades tre huvudfrågor. Man kom fram till att ett statligt uppdrag bör formas för att förse sektorn med de underlag, stöd till samordning för att utveckla, testa och standardisera beräkningsmetoder samt möjligheten att skapa den kunskapsutveckling som branschens samtliga aktörer är i behov av för att uppnå en minskad klimatpåverkan från byggprocessen.

Arbetet slog fast visionen till att halvera klimatpåverkan från byggprocessen till 2030 vilket innebar att:

  • Byggsektorn utvecklar sin kunskap inom området och därmed stärker sin konkurrenskraft internationellt.
  • Grunden till att göra Sverige internationellt framstående inom energi- och klimateffektiva byggprocesser slås fast.
  • Befintliga värdekedjor inom byggprocessen förändras, samverkan mellan sektorns aktörer stärks och gränsöverskridande kompetens-, teknik- och tjänsteutveckling skapas.
  • En plattform som möjliggör en strukturerad dialog och kunskapsutbyte mellan sektorns aktörer, myndigheter och politiker formas så att informerade beslut tas med kunskap om klimatpåverkan av byggprocessen och den efterföljande driftsfasen.

Tidsplan

Projektet pågick 2014-2015.

Globalt miljömål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Thomas
Sundén

Thomas Sundén

VD

E-post

thomas.sunden(a)sust.se

Telefon

070-944 11 70

Mer om mig

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Medverkande


Projektet genomförs i samverkan mellan Sustainable Innovation IQ Samhällsbyggnad, ÅF, Sveriges Byggindustrier, IVA, JM, Riksbyggen, Stockholmshem, Intel och Miljöförvaltningen.

Energimyndigheten har genom VINNOVA delfinansierat projektet.

Relaterat