Lösningar för energieffektivisering inom lokalsektorn

Resurseffektiviseringen innebär inte att vi måste bygga om våra städer. Snarare innebär den att vi måste utveckla lösningar som gör våra existerande kulturhistoriska byggnader mer energieffektiva.

Energieffektivisering av befintliga byggnader utgör en stor potential om vi ska kunna uppnå de rådande klimatmålen. Därför tog projektet avstamp i hela Statens fastighetsverks (SFV) byggnadsbestånd som består av cirka 3 500 byggnader. Projektets syfte var att lyfta fram, utvärdera och sprida kunskap om åtgärder som kan genomföras i skyddsvärda och känsliga miljöer. Exempel på byggnader som var med i projektet är Gamla Riksdagshuset, Hessensteinska palatset och Drottningholm.

Resultat

Projektet utvecklade ny kunskap om energieffektiva lösningar för kulturhistoriska och estetiskt känsliga miljöer inom fönster, belysning, avfuktning, värmestyrning, effektstyrning och takavvattning. Projektet visar på många olika möjligheter till energieffektivisering när det gäller äldre kulturhistoriska byggnader. Till exempel bör kompletteringslösningar för fönster halvera energiförlusterna, och övergången till LED-alternativ skulle leda till minst 60% energibesparing.

Likaså verkar introduktionen av kompletterande styrsystem i flera av fallen sänka byggnadernas effektbehov. De kompletterande styrsystemen resulterar framför allt i en påtaglig kostnadsbesparing, men bör dock kunna leda till minskade utsläpp i fjärrvärmeproduktionen. Förutom direkt energieffektivisering har projektet bidragit till kunskapsutveckling inom samtliga omfattade områden. Detta har genom alla tester och försök, framförallt utgjort kunskap som bidrar till hur man i praktiken ska genomföra åtgärder.

Lärdomar

Med projektet slutfört kan vi konstatera att SFV erbjuder en utomordentlig testbädd för att öka kunskapen när det gäller energieffektivisering och särskilt så relaterat till skyddsvärda och känsliga miljöer. Ett område som däremot inte har studerats i detta projekt, men som har en betydande energieffektiviseringspotential, är ventilationssystem. Sustainable Innovation beviljades våren 2015 tillsammans med SFV och Lunds Tekniska Högskola medel från Energimyndighetens program Spara och Bevara för genomförandet av ett forsknings- och utvecklingsprojekt som enbart studerar ventilationssystemen i SFVs byggnadsbestånd.

Medverkande
Statens fastighetsverk(SFV) / KTH / Sustainable Innovation
Finansierades av
Energimyndigheten