Laddning av elfordon via belysningsnät

Behovet av publika laddplatser förväntas öka i takt med att allt fler fordon helt eller delvis kan drivas med elkraft. En viktig del i att påskynda utvecklingen och gynna denna trend är att etablera en tillgänglig infrastruktur på ett kostnadseffektivt sätt.
Jan 2015
Apr 2017

Just det har vi arbetat med i det här projektet och tittat på belysningsnätet som erbjuder en intressant möjlighet till laddning eftersom de har mycket stor utbredning längs gator, vägar och parkeringsytor.

Resultat

Projektets slutsats är att Sveriges belysningsnät är väl lämpade för att etablera laddplatser i samband med parkering där man kan ladda sin bil med normalladdning (upp till 11 kW). Den implementerades tekniska lösningen har funkerat väl och trots en del mekaniska problem med laddlådorna, anger ca 90 % av de som testat laddningen att de kan rekommendera andra att använda uttagen.

Sveriges belysningsnät är väl lämpade för att etablera laddplatser i samband med parkering.

En viktig förutsättning för fortsatt kommersialisering är en ändring av det juridiska regelverket. Idag finns det inget stöd i ellagen att leverera el till laddning via vägbelysningsnäten. Energimyndigheten lämnade i januari 2016 ett förslag till Miljö- och energidepartementet ”om ändring i förordningen för att möjliggöra laddning av elfordon i belysningsnät”. Projektet rekommenderar att Energimyndigheten fortsätter att driva denna fråga så att en ändring snarast kan bli verklighet.

Lärdomar

Vattenfall Elanläggningar, Sustainable Innovation och Binar Elektronik AB har sedan 2011 drivit utvecklingsarbete av teknik som möjliggör en kostnadseffektiv lösning för installation av laddningsuttag i belysningsnät. Energimyndigheten har finansierat detta arbete i tre steg, först en förstudie 2011-2012, därefter utveckling och fälttester 2012-2014 och slutligen ett fullskaligt demonstrationsprojekt 2014-2017. Redan efter förstudien involverades Askersunds kommun för genomförande av de första fälttesterna och belysningsnätet i Askersunds tätort har används i ett fullskaligt demonstrationsprojekt.

Demonstrationsprojektet har stött på flera svårigheter, främst med den tekniska utvecklingen. Den kommunikationsteknik som använts, G3PLC, är ännu relativt oprövad vilket ledde till att projektet efter cirka nio månader tvingades att byta leverantör. Det medförde både betydande kostnadsökning och kraftig försening i projektet samt även behov av att göra en ny design då komponenterna inte alls var de samma. Detta har medfört att projektet nu är i slutfasen av installationen och att samtliga planerade ladduttag (10 st Typ 2 för elbilar och 11×2 Schuko för lättare elfordon) beräknas bli färdigställda under augusti 2017.

Trots problemen har projektet, baserat på installation av fyra Typ 2 uttag, kunnat genomföra tester av laddning av elbilar och laddhybrider. Användarupplevelser har samlats in, styrsystemets funktion har testats och projektgruppen har dragit viktiga slutsatser om hur installationerna praktiskt bör genomföras.

Medverkande
Vattenfall Elanläggningar, / Binar Elektronik / Askersunds kommun / Länsstyrelsen i Örebro
Delfinansierades av
Energimyndigheten

Ansvarig projektledare