Laddning av elfordon via belysningsnät

Behovet av publika laddplatser förväntas öka i takt med att allt fler fordon helt eller delvis kan drivas med elkraft. En viktig del i att påskynda utvecklingen och gynna denna trend är att etablera en tillgänglig infrastruktur på ett kostnadseffektivt sätt.
Jan 2015
Apr 2017

I det här projektet har vi tittat på belysningsnätet som erbjuder en intressant möjlighet till laddning då det har mycket stor utbredning längs gator, vägar och parkeringsytor.

Syfte och mål

Projektet syftar till att demonstrera hur ett vägbelysningsnät kan användas för laddning av elfordon.
Projektet har som mål att:

  • Bygga om belysningsnätet i Askersunds tätort, omfattande ca 1000 ljuspunkter, så att laddning via nätet möjliggörs
  • Installera styr- och kommunikationssystem i nätet samt totalt 50 ladduttag för lätta elfordon, såsom elcyklar och elmopeder, rena elbilar samt laddhybrider
  • Verifiera att system för lastbalansering, övervakning och laddning med högre kapacitet fungerar tillfredställande
  • Tekniskt utvärdera systemet och dess funktion med avseende på kapacitet, funktion, tillförlitlighet och förbättringsbehov
  • Inhämta och analysera minst 50 användares synpunkter

Resultat

Projektets slutsats är att Sveriges belysningsnät är väl lämpade för att etablera laddplatser i samband med parkering där det går att ladda bilar med normalladdning (upp till 11 kW). Den implementerade tekniska lösningen har fungerat väl och trots en del mekaniska problem med laddlådorna, anger ca 90 % av de som testat laddningen att de kan rekommendera andra att använda uttagen.

Sveriges belysningsnät är väl lämpade för att etablera laddplatser i samband med parkering.

En viktig förutsättning för fortsatt kommersialisering var vid projektets slut en ändring av det juridiska regelverket. Det fanns då inget stöd i ellagen att leverera el till laddning via vägbelysningsnäten. Energimyndigheten lämnade i januari 2016 ett förslag till Miljö- och energidepartementet ”om ändring i förordningen för att möjliggöra laddning av elfordon i belysningsnät” och sedan våren 2022 är det nu möjligt.

Lärdomar

Vattenfall Elanläggningar, Sustainable Innovation och Binar Elektronik AB har sedan 2011 drivit utvecklingsarbete av teknik som möjliggör en kostnadseffektiv lösning för installation av laddningsuttag i belysningsnät. Energimyndigheten har finansierat detta arbete i tre steg, först en förstudie 2011-2012, därefter utveckling och fälttester 2012-2014 och slutligen ett fullskaligt demonstrationsprojekt 2014-2017. Redan efter förstudien involverades Askersunds kommun för genomförande av de första fälttesterna och belysningsnätet i Askersunds tätort har används i ett fullskaligt demonstrationsprojekt.

Demonstrationsprojektet stötte på några svårigheter, främst med den tekniska utvecklingen. Den kommunikationsteknik som använts, G3PLC, är ännu relativt oprövad vilket ledde till att projektet efter cirka nio månader tvingades att byta leverantör. Det medförde både en kostnadsökning och försening i projektet samt även behov av att göra en ny design då komponenterna inte stämde överens. De tekniska utmaningar löstes, och baserat på installation av fyra Typ 2 uttag har vi kunnat genomföra tester av laddning av elbilar och laddhybrider. Användarupplevelser har samlats in, styrsystemets funktion har testats och projektgruppen har dragit viktiga slutsatser om hur installationerna praktiskt bör genomföras. Efter projektets slut har pilotkommunen Askersund gjort lösningen permanent och flera andra kommuner visat intresse.

Medverkande
Vattenfall Elanläggningar, / Binar Elektronik / Askersunds kommun / Länsstyrelsen i Örebro
Delfinansierades av
Energimyndigheten

Kontaktperson

Roland Elander
Programchef Hållbar mobilitet