Effektiv elektrifiering i stor skala

Här adresseras behovet av att utveckla effektiva, robusta och flexibla laddningslösningar för ett stort antal helt elektrifierade fordon. Då nuvarande laddinfrastruktur främst fokuserar på persontrafik längs större vägar, tar detta initiativ sikte på att omforma elektrifieringen inom sektorer som är särskilt utmanande, såsom godstrafik vid logistikterminaler och off-road-applikationer.
Nov 2023
Nov 2026
Elektrifiering av arbetsmaskiner

Bakgrund

Det finns behov av kostnadseffektiva, robusta och flexibla lösningar för att ladda ett stort antal helt elektrifierade fordon. Samtidigt är dagens kunskap bristfällig när det gäller att möta dessa behov. Storskaliga laddinfrastruktursystem utvecklas huvudsakligen för platser längs riksvägar och Europavägar, med begränsad fokus på elektrifierad godstrafik vid logistikterminaler och minimalt för off-road-applikationer. Det här projektet siktar på att adressera utmaningar som lokal lagring, varierande effektbehov, och behovet av stegvis utbyggnad.

Syfte

Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för effektiv elektrifiering av stora anläggningar med arbetsmaskiner och tunga transporter. Detta ska uppnås genom kvantitativ förståelse för hur laddinfrastruktur på stora arbetsplatser eller godsterminaler bäst planeras och används, både under övergångsfasen med delvis elektrifierade fordon och i det slutgiltiga skedet med helt elektrifierade fordon. Målet är att uppnå tillgänglighet och robusthet till lägsta möjliga kostnad.

Genomförande

Projektet är ett samarbete mellan Volvo Construction Equipment, Bring, Lunds Tekniska Högskola och Sustainable Innovation. Volvo Construction Equipment och Bring agerar som kravställare, medan Lunds Tekniska Högskola och Sustainable Innovation ansvarar för modellbyggnad och analyser.

Mål

Målet är att minska systemkostnaderna med 50%. Delmålen inkluderar specifikation av krav på laddinfrastrukturer för olika off-road-applikationer, skapande av matematiska modeller för analys av olika laddinfrastruktursutformningar, och en omfattande analys av potentiella systemlösningar för de specifika applikationerna. Slutligen ska projektresultaten demonstreras antingen virtuellt genom datorsimulering/animering eller i labbmiljö med en nedskalad version av nyckeltekniken.

Resultat

Förväntade tekniska resultat inkluderar kraftelektroniska lösningar med detaljer kring omvandlartyp (AC/DC, DC/DC med eller utan galvanisk isolation), modularitetsgränser, spännings-, ström-, effekt- och energinivåer, samt robusthet mot störningar/bortfall av matande elnät och kapacitet för återmatning/flexibilitetstjänster. Både Volvo Construction Equipment och Bring har uttryckt intresse för att genomföra fullskaliga demonstrationer inom sina verksamheter efter projektets avslut.

Projektnamn
Kostnadseffektiv och robust laddinfrastruktur ur site-perspektiv
Medverkande
Volvo Construction Equipment / Bring / Lunds tekniska högskola
Finansieras av
Vinnova

Vill du veta mer?

Roland Elander
Programchef Hållbar mobilitet