Kommunens roll i energigemenskaper

Tanken med energigemenskaper är att fler än de traditionella aktörerna ska kunna ta plats på energimarknaden. Den här förstudien handlar om kommunens roll i energigemenskaper, hur kan och bör kommuner bidra?
Nov 2023
Okt 2024
Kommunens roll i energigemenskaper

Bakgrund

Vad energigemenskaper kan och inte kan vara diskuteras både i Sverige och i EU. I grunden handlar energigemenskaper om att juridiska personer ska kunna agera på energimarknaden på samma villkor som nätoperatörer, energileverantörer och energiproducenter kan. Juridiska personer kan vara exempelvis ideella föreningar, små företag eller kommuner.

Vad är en energigemenskap?

En energigemenskap kan:

 • Producera el
 • Handla med el
 • Bygga och äga elnät
 • Drifta elnät
 • Dela el

Vem kan vara en energigemenskap?

Det finns inget som hindrar att städer och kommuner ingår eller är initiativtagare för energigemenskaper. Det möjliggör för kommuner att bidra till nätuveckling, smarta elnät, förnybar produktion, batterilagring eller elnätsutbyggnad. Kommunen skulle även kunna engagera bostadsrättsföreningar, samfälligheter eller mindre företag (små verkstadsindustrier) som energigemenskaper.

Projektets mål

 • Se över lagstiftning och analysera det gentemot befintliga pilotprojekt
 • Identifiera hinder och eventuella affärsmodeller för kommun eller nätbolag som ägare av eller deltagande i energigemenskap
 • Ta fram och sammanställa underlag för spridning och kunskapshöjande
 • Sammanställa och paketera material och riktlinjer för kommande behov för andra organisationer och kommuner
 • Inkludera beredskapsperspektivet (utifrån stadsperspektivet) i kommande energiplan och undersöka om energigemenskaper kan bidra till ett mer robust och resillient energisystem.

Frågeställningar

Kommuner som proaktiv eller deltagande aktör i energigemenskaper är fortfarande ett outforskat koncept och ställer ett antal frågeställningar som behöver besvaras.

 • Vilken samhällsnytta kan kommunen som aktör bidra med konkret?
 • Hur ser styrning och ägande ut på ett rättvist och inkluderande sätt?
 • Vilka typer av investeringar är relevanta och försvarbara att inkludera i en energigemenskap där kommunen ingår?
 • Vilka typer av externt kapital kan vara relevant att attrahera?
 • Hur ser affärsmodellen ut för energigemenskapen?
 • Vilka sociala aspekter kan energigemenskaper bidra med?
 • Hur ska energigemenskaper som kommunen ingår i förvaltas i verksamheten?
 • Hur ska relationen mellan kommunens politiska styrning och energigemenskapen se ut?
 • Hur kan kommunen genom deltagande i energigemenskaper bidra med inspel till EU-kommissionen och andra städer i syfte att accelerera den gröna omställningen?
Projektnamn
En förstudie om kommunala energigemenskaper
Medverkande
Eskilstuna kommun / Energy evolution centre / Eskilstuna kommunfastigheter / Mälardalens universitet / Sustainable Innovation
Finansieras av
Energimyndigheten

Vill du veta mer?

Lorentz Tovatt
Lorentz Tovatt
Programchef Hållbar energi