Vägledning för effektanpassade styrmedel

I och med samhällets expansion och utvecklingen mot en ökad andel produktion som inte är planerbar och en förskjutning från centraliserad till decentraliserad produktion kommer kapaciteten (effekten) både i distribution och produktion bli allt viktigare för energisystemens omställning.
Feb 2021
Jun 2023

Detta projekt tar sin utgångspunkt i effektfrågorna och analyserar, med en systemsyn, frågan från två perspektiv. Dels hur nuvarande styrmedel styr, dels en vision av ett mer effekt-anpassat system. 

Om projektet

De studier som tidigare genomförts av styrmedel inom energiområdet har nästan alltid inriktat sig på enstaka styrmedel eller en mindre grupp av styrmedel, och inte fokuserat på effektfrågan. Syftet är nu att ge en bred bild över nuvarande styrmedel inom energiområdet och hur dessa påverkar utvecklingen. Projektet tittar också på vilket behov av styrning som bedöms föreligga och på att skapa en kompass för att staten och andra aktörer ska kunna ta ut riktning för att göra förändringar. En avgränsning görs till bebyggelsens behov av energi och möjligheterna att tillföra effektkapacitet. 

Mål

Projektets mål är att, med bebyggelsen som utgångspunkt, skapa en samlad bild av nuvarande styrmedel vad gäller effekt och energi och medverka till en större samsyn mellan olika marknadsaktörer, myndigheter och politiker om vilka styrmedel som är önskvärda.

Projektets delmål

 • Sammanfattning av relevant tidigare forskning och litteratur
 • Beskrivning av befintliga styrmedel inklusive konsekvensanalys
 • Ta fram exempel på förändringar av befintliga styrmedel, inklusive konsekvensanalys
 • Med 5-6 lokala exempel visa på påverkan av befintliga och föreslagna styrmedel
 • Genomförande av nationell konferens
 • Populärbeskrivning av resultaten
 • Publicera forskningsresultat

Resultat

I korthet har projektet gett resultat inom tre delar: 

 1. En diskussion om effektbegreppet tillsammans en fördjupning kring med sammanlagring 
 2. En analys av hur effektreducerande åtgärder påverkar effekten i småhus och flerbostadshus 
 3. En metod för att förstå och diskutera effektfrågan ur ett verksamhetsperspektiv 

Tre utgångspunkter är av särskild vikt vad gäller styrmedel för effekt: 

 • Vilken effektutmaning önskas nås? Effektutmaningen kan avse en situation inom ett enskilt område, den lokala eller regionala distributionen eller produktionen på någon nivå. 
 • För vilket tidsperspektiv ska styrmedlet utformas? Är det en akut fråga eller en fråga som kan komma att uppstå på sikt? Är det en utmaning som inträffar under ett fåtal timmar varje år eller har den en längre varaktighet? 
 • Samordning är nödvändigt! För att möta kortvariga effektutmaningar måste åtgärder hos kunderna samordnas för att ge något nämnvärt genomslag. 

Projektet i Almedalen

Under politikerveckan i Almedalen hölls ett seminarium om projektets resultat på Hållbarhetsarenan. Eventet startar 4.49.44 in i sändningen.

Nästa steg

En fortsättning på detta projekt skulle kunna vara att smalna av fokus i arbetet och med erfarenheterna från detta projekt fördjupat analysera styrmedel för ett eller två specifika områden. Exempel på ett sådant område skulle kunna vara hur det från systemnivån skulle kunna ges en signal till användaren om när nyttan med anpassning är stor och hur användaren ges incitament för anpassning. 

Medverkande
Göteborgs universitet, företagsekonomiska institutionen / Profu
Finansieras av
Energimyndigheten
Projektnamn
Vägledning för effektanpassade styrmedel

Vill du veta mer?

Roland Elander
Programchef Hållbar mobilitet