Vägledning för effektanpassade styrmedel

I och med samhällets expansion och utvecklingen mot en ökad andel produktion som inte är planerbar och en förskjutning från centraliserad till decentraliserad produktion kommer kapaciteten (effekten) både i distribution och produktion bli allt viktigare för energisystemens omställning.
Feb 2021
Dec 2022

Detta projekt tar sin utgångspunkt i effektfrågorna och analyserar, med en systemsyn, frågan från två perspektiv, dels hur nuvarande styrmedel styr, dels en vision av ett mer effekt-anpassat system. 

Om projektet

De studier som tidigare genomförts av styrmedel inom energiområdet har nästan alltid inriktat sig på enstaka styrmedel eller en mindre grupp av styrmedel, och inte fokuserat på effektfrågan. Syftet är nu att ge en bred bild över nuvarande styrmedel inom energiområdet och hur dessa påverkar utvecklingen. Projektet tittar också på vilket behov av styrning som bedöms föreligga och på att skapa en kompass för att staten och andra aktörer ska kunna ta ut riktning för att göra förändringar. En avgränsning görs till bebyggelsens behov av energi och möjligheterna att tillföra effektkapacitet. 

Mål

Projektets mål är att, med bebyggelsen som utgångspunkt, skapa en samlad bild av nuvarande styrmedel vad gäller effekt och energi och medverka till en större samsyn mellan olika marknadsaktörer, myndigheter och politiker om vilka styrmedel som är önskvärda.

Projektets delmål:

  • Sammanfattning av relevant tidigare forskning och litteratur.
  • Beskrivning av befintliga styrmedel inklusive konsekvensanalys.
  • Ta fram exempel på förändringar av befintliga styrmedel, inklusive konsekvensanalys.
  • Med 5-6 lokala exempel visa på påverkan av befintliga och föreslagna styrmedel.
  • Genomförande av nationell konferens.
  • Populärbeskrivning av resultaten.
  • Publicera forskningsresultat.
Medverkande
Göteborgs universitet, företagsekonomiska institutionen / Profu
Finansieras av
Energimyndigheten
Projektnamn
Vägledning för effektanpassade styrmedel

Ansvarig projektledare

Maria Willborg
Projektchef