Hållbara renoveringar av småhus

I det här projektet utvecklas och testas ett webbverktyg med checklistor som underlättar genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder för småhusägare och entreprenörer.
2016
2019

Bakgrund

Projektet bygger på den förstudie som genomfördes inom BeSmå och som undersökte möjligheter och potential för renovering av småhus med särskild fokus på energieffektivitet.

Målsättning

Projektet ska underlätta för småhusägare att nå en lönsam energieffektivisering vid större renoveringar som är hållbara, beaktar kulturvärden och leder till god inomhusmiljö. Avsikten är att facilitera marknaden för att snabbare uppnå sektorns lönsamma effektiviseringspotential, ca 7 TWh.

Strategi

För att åstadkomma detta tas ett verktyg fram med checklistor för planering, genomförande och uppföljning av åtgärder. En pilotstudie genomförs för att testa verktyget i direkt tillämpning hos 10-tal småhusägare som står inför större renoveringar. Erfarenheter från både småhusägarna och entreprenörssidan används för att utveckla verktyget och implementera det väl så att det underlättar för småhusägare vid renovering samt för entreprenörsledet att tillgodose ställda krav.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen och genomförs i samverkan med BeSmå, ett 15-tal organisationer och ett 40-tal energi- och klimatrådgivare. Samarbetet ger förutsättningar för ett väl förankrat och opartiskt verktyg med god kvalitet och för en effektiv spridning till målgrupperna.

Medverkande
BeSmå / Vattenfall / WSP Sverige AB / Folksam, SBAB / Villaägarna / Sveriges Byggindustrier / Swedisol, Svensk Ventilation, Installatörsföretagen /Trä-och möbelföretagen (TMF) / Glasbranschföreningen, Byggnadsvårdsföreningen / Östberg Group AB, Byggvarubedömningen / Energikontor Skåne, Isoleringsfirmornas Förening / Svensk Energiförvaltning AB + ett 40-tal energi-och klimatrådgivare
Finansierades av
Energimyndigheten