Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan

Projektet avser att arbeta fram mer digitala underlag samt att samordna dessa för att minska det fragmenterade och analoga arbetssättet. Resultaten från projektet kommer ytterligare bidra till att kravställning, dokumentation och verifiering sker digitalt och kostnadseffektivt.

Bakgrund

Enligt fyrpartiöverenskommelsen ska det senast 2022 finnas en lag som ställer krav på en LCA-baserad klimatdeklaration för alla nybyggda byggnader. För att uppnå detta krävs att klimatdeklarationen görs digitalt baserad på information som ändå tas fram i byggprocessen. Utgångspunkten är de standarder som hittills arbetats fram inom Smart Built Environment för klimatkrav baserade på livscykelanalys, EU och byggproduktförordningen och genom framförallt öppna nationella branschgemensamma systemen, såsom den digitala byggvarudeklarationen eBVD, kemikaliekrav enligt REAC H genom BASTA. Kravställningen ska dessutom baseras på digitala arbetssätt.

Projektets tre grundstenar

  1. Utreda och klargöra hur klimatnyttan från återbruk av byggprodukter kan beräknas i anslutning till tillgängliga standarder och klimatdeklarationer för byggprojekt, samt utreda hur detta kan implementeras digitalt i BM.
  2. Utveckling av ett EPD-verktyg för att digitalisera arbetet med leverantörsspecifika klimatdeklarationer hos byggmaterialtillverkarna.
  3. Ta fram initialt underlag för kravställning av leverantörer för HBV samt etablera en handlingsplan för utrullning.

Vill du veta mer?

Tomas Sundén
VD
Katie Vergara
Kommunikatör