Avancerad närvarostyrd utomhusbelysning

Närvarostyrd utomhusbelysning kan halvera elenergibehovet för belysning av gång- och cykelvägar utan att trafikanterna märker det. Tekniken går ut på att sänka ljusstyrkan när ingen är närvarande och sedan höja den igen när någon närmar sig. För att få stor spridning krävs att leverantörer erbjuder lösningar som baseras på ett leverantörsoberoende kommunikationsgränssnitt (API).
Aug 2018
Dec 2021

Bakgrund

Utomhusbelysningen använder stora mängder energi och lyser ofta utan att någon är närvarande och har nytta av ljuset. LED-armaturer i kombination med närvaro- och ljussensorstyrning gör det möjligt att sänka både energiförbrukning, kostnader och förekomsten av ”light pollution” avsevärt. Resultat från tidigare projekt visar att avancerat styrsystem kan halvera elenergibehovet för belysning av gång- och cykelvägar, utan någon minskad visuell upplevelse.

Ett avgörande hinder för bred spridning av tekniken utgörs av att beställarna är försiktiga med att upphandla leverantörsspecifika lösningar. Som anläggningsägare riskerar man att låsa in sig mot en enskild leverantörs koncept vilket innebär risk för höga kostnader genom svag konkurrens och sårbarhet om leverantörens leveransförmåga skulle svikta. Som lösning på dessa problem har ett öppet gränssnitt (API) för styrning av utomhusbelysning på armaturnivå utvecklats.

Lösningen innebär att det finns ett antal regler som leverantörer minst behöver uppfylla och som möjliggör utbyte av armaturer av olika fabrikat i samma belysningsslinga med bibehållen funktion. Styrningen kan därmed, oberoende av fabrikat fungera ”plug-and-play” på lokal nivå men samtidigt också vara möjlig att nå för konfiguration och övervakning via ett centralt system om anläggningsägaren har behov av det.

Syfte

Projektet syftar till att leda till en snabbare introduktion av avancerad närvarostyrning av vägbelysning. Projektet avser att vidareutveckla och sprida resultat från tidigare projekt som visar att avancerade styrsystem kan halvera elenergibehovet för belysning av gång- och cykelvägar, utan någon minskad visuell upplevelse.

Utförande

Projektet har genomfört en innovationsupphandling av styrutrustning som baseras på det öppna API som tidigare projekt har utvecklat. En beställargrupp formerades för att genomföra denna upphandling och etablera pilotanläggningarna. Parallellt driver projektet den formella standardiseringsprocessen vidare tillsammans med Svensk Elstandard – SEK.

Upphandlingen är slutförd och  tre leverantörer som ska medverka med sina lösningar i utvecklingsprojektet har valts. Dessa är Corthom Systems, Fagerhults Belysning Sverige och Leading Lights. Lösningarna testades under 2020-2021 hos Haninge kommun, Stockholms stad Sundsvalls kommun, Tekniska verken, Trafikverket, Täby kommun och Västerås stad. Styrningen kommer att baseras på en gemensam standard som medger utbytbarhet mellan olika leverantörers produkter i samma belysningsanläggning.

Målsättning

  • 5-10 pilotanläggningar (antingen armaturbyte eller nyinstallation) för vilka koordinerad offentlig upphandling har gjorts avseende styrenheter (externa eller armaturintegrerade) baserade på öppet API som utvecklats och testats i föregående projekt. Målet är att minst två olika leverantörer kan tilldelas.
  • Uppföljning av pilotanläggningarna vad gäller deras funktion med fokus på styrningen. Utvärderingen lägger särskilt fokus på enkel installation/konfiguration, funktion i enligt specifikation, utbytbarhet mellan olika fabrikat i samma anläggning/slinga samt driftsäkerhet.
  • Eventuella revision av specifikationsunderlag baserat på erfarenhet från utvärderingen
  • Standardiseringsprocess (internationell standard via IEC) av öppet API om möjligt avslutad inom ramen för projektet.