Styrning utomhusbelysning

Dagens samhälle är uppbyggt kring ett överflöd av utomhusbelysning, något som vi behöver ändra på i framtidens klimatsmarta samhälle. Idag står mängder av utomhusbelysning och lyser utan att någon är närvarande och har nytta av ljuset.
2011
2013

Inom projektet testades teknik för avancerad närvarostyrning av utomhusbelysning och utvärderades längs en gång- och cykelväg i Stockholm på Kungsholmstrand. Närvarostyrning i kombination med LED gör det möjligt att sänka energianvändningen betydligt genom behovsanpassad styrning av ljusnivån. Samtidigt finns risk att styrningen i sig motverkar syftet att skapa en trygg och överblickbar miljö.

Minst 50 % energisbesparing

Resultat

Projektet undersökte hur styrningen bör utformas för att inte äventyra trafikanternas komfort. Tekniken ger oss verktyg att anpassa ljuset till där det behövs när det behövs. Inriktningsmål var att belysningsstyrningen minst skulle ge 50 procent energibesparing utan avkall på trafikanternas upplevda komfort. 

Projektet hade påverkan på miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Enbart naturlig försurning och Ren luft. Energieffektivisering minskar utsläppen av koldioxid, kvävedioxider, svaveldioxider och luftburna partikelföroreningar. Förutom energibesparing minskar ljusets påverkan på växt och djurliv samt ljusföroreningar som skyglow och oönskat ströljus. Utvärderingen har visat att det går att spara upp till 40 procent av energin utan att trafikanterna märker något.

Lärdomar

Den största utmaningen var att inte minska gångtrafikanternas säkerhet. Lösningen var att låta de första stolparna, när man kommer in på sträckan, lysa fullt precis som tidigare, men låta närvarosensorer påverka lamporna längre fram så att de dimras upp från sin lågnivå när någon är på väg in. Sedan låter man alltid några stolpar bakom och några framför lysa fullt vilket gör att trafikanten inte märker något. Projektet har visat att detta fungerar mycket väl. Den fortsatta utmaningen ligger i att kunna göra detta så billigt så att det kan introduceras i full skala.

Medverkande
Stockholm stad / Trafikkontoret / Fagerhult / Tritech