Användning av värmeåtervinning i miljonprogram

Det går att spara mycket energi om man inför moderna ventilationssystem med värmeåtervinning i den stora mängd flerbostadshus som byggdes under miljonprogrammet.
Dec 2013
Okt 2017

Majoriteten av miljonprogrammets lägenheter har enkla ventilationslösningar, som är både omoderna och energislukande. I det här projektet har vi undersökt hur FTX-system för återvinning av värme från ventilationsluften kan bli mer attraktiva för befintliga flerbostadshus. Installation av dessa system i stor skala skulle innebära betydande energivinster.

Bakgrund

Under perioden 1965 till 1974 byggdes cirka 600 000 lägenheter i flerbostadshus. Dessa hus var utrustade med enkla ventilationslösningar som frånluftsfläktar och springventiler för tilluft. Systemen fyllde dåtidens krav, men är numera omoderna och energikrävande. Genom att installera FTX-system kan man spara mycket energi, då dessa system använder värmen i frånluften som i hög utsträckning kan återvinnas.
 
Det som gör att FTX-system inte har fått ett större genomslag bland äldre flerbostadshus med 2–4 våningar är att investeringskostnaderna är relativt höga jämfört med energikostnadsbesparingen samt att det kräver större ingrepp i lägenheter som innebär störningar för de boende.Samtidigt finns det många faktorer som pekar på att FTX-lösningar kan få ett genombrott nu. Leverantörer av FTX-aggregaten har tagit fram lösningar som är bättre anpassade vid renoveringar genom prefabricerade kanalsystem för tilluft till lägenheterna. Det innebär att de boende drabbas av störningar i mindre utsträckning och det är också billigare än tidigare lösningar.

Bytet till FTX bidrog till ett bättre inomhusklimat för boende.

Resultat i punkter

  • Det går att spara mer än 20 procent av uppvärmningsenergin om man konverterar gamla ventilationssystem till FTX-system i flerbostadshus från miljonprogrammet.
  • De uppnådda energibesparingarna kan inte ensamt motivera de gjorda investeringarna sett till ekonomin.
  • Utbytet till FTX-medför ett bättre inomhusklimat för de boende.
  • Vid projekt av detta slag finns det stora fördelar med att först genomföra en noggrann förstudie. Det kan minska entreprenadkostnaden och även ge samordningsfördelar.
  • Konvertering till FTX-system innebär störningar för de boende. Se därför till att ha bra rutiner för information till de boende, före, under och efter entreprenaden.

Så gick projektet till

I detta projekt ingick fyra flerbostadshus i stadsdelen Kvinneby i Linköping. Två av husen konverterades till FTX-system, det ena från ett frånluftssystem och det andra från ett från- och tilluftssystem. Två hus i samma område, som är väldigt lika de som konverterats, utgjorde jämförelseobjekt. Mätningarna omfattade energi, fukt, temperaturer och koldioxidhalter jämfördes med mätningar efter konverteringen under värmesäsongen 2016–2017.

Medverkande
Riksbyggen / Lunds Tekniska Högskola
Finansierades av
Energimyndigheten genom forskningsprogrammet E2B2