Integrering av hållbar miljöpolitik för el, väte, stålproduktion och transport

Projektet syftar till att ge en helhetsbild och systemanalys vad gäller vätgas och dess användning i stålindustrin och i transportsektorn.
Apr 2020
Mars 2022

Bakgrund

För att analysera systemet är det viktigt att förstå hur elmarknader, stålmarknader samt transportbränslemarknader kan påverka varandra samt hur förutsättningar påverkas av regleringar och stödsystem. Baserat på detta kommer projektet att studera relationen mellan fyra sektorer eller marknader: el-, vätgas-, bränsle-, och stålmarknaden. Detta görs för att bättre förstå och definiera investeringsstrategier och affärsmodeller, öka synligheten för betydelsen av regleringar och stödsystem, och därmed kunna stödja beslutsfattare för att bana väg mot en mer hållbar utveckling. 

Projektet ska beskriva hur vi kan minska risker, kostnader och negativ miljöpåverkan på energisystemet

Om projektet

Inom projektet kommer nätverk att etableras som omfattar aktörer från akademi, den offentliga sektorn och industrin. Arbetet kommer att delas upp i ett antal arbetspaket – ett med fokus på vätgasanvändning i transportsektorn och ett arbetspaket med fokus på vätgas i stålindustrin. Båda dessa marknader är av den dignitet att de kommer att få stor inverkan på det totala elsystemet, och därmed på elmarknaden.

Projektet kommer att beskriva förutsättningar för att minska risker, kostnader och negativ miljöpåverkan på energisystemet. Vidare kommer projektet att ge en bättre förståelse för hur stödsystem påverkar marknadsvillkor och vilken typ av policy som stöder hållbarhet. 

Vill du veta mer?

Roland Elander
Programchef Hållbar mobilitet