Hur ser framtidens arbetspendling ut?

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp, och arbetspendling står för den största delen av dessa resor. Här finns stor potential att sänka utsläppen. Men för att lyckas så ser vi idag att beteendeförändring är en viktig del i att nå de globala målen. Vi gör oftast som vi brukar och som andra gör – hur bryter vi det mönstret och skapar ett mer klimatsmart arbetspendlande? Det kommer vara projektets fokus.
Nov 2022
Jun 2024
Arbetspendling i Borlänge

Bakgrund

Utsläppen från transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Huvudsakligen kommer utsläppen från vägtrafiken, främst personbilar och tunga fordon. Med skenande klimatkris och halvtid tills Agenda 2030-målen ska vara uppfyllda finns det fortfarande stora utmaningar att arbeta med för att nå dit. Men det som hindrar oss från att sänka utsläppen handlar inte alltid om att vi inte vet hur det skulle kunna gå till, utan att vi behöver förändra vårt beteende – både som samhälle och som individer. För mycket har hänt rent tekniskt sedan målen inom Agenda 2030 sattes, men när det gäller vårt beteende går det inte att säga samma sak. Det är egentligen inte så konstigt. Vi är vanedjur och när det gäller hur vi transporterar oss så styrs vi främst av hur andra gör och vad som är enklast och mest belönande utifrån hur samhället är planerat. Om vi vill få fler personer att samåka, åka kollektivt, cykla eller gå så behöver vi göra förändringar. Vi behöver forma vårt fysiska samhälle och erbjuda andra typer av tjänster som främjar klimatneutrala transporter. De transporterna måste samtidigt vara de enklaste och mest belönande för både individen och för klimatet.

Mål

Projektets övergripande mål är att behovet av biltrafik ska minska med en femtedel för Borlänge kommun till 2030 genom effektivare arbetspendling hos medverkande arbetsgivare.  

Delmål under projektet: 

  • Identifiera och analysera beteendemönster för förändrad resvana 
  • Ta fram strategier för effektivare pendlingsval 
  • Testa en modell för en ny digitalt delad mobilitetstjänst (med beteendemönster som utgångspunkt)

Utförande

Det finns stor potential att minska utsläppen från fordon i Borlänge genom att öka de hållbara resorna gång, cykel och kollektivtrafik. Projektet kommer därmed att prioritera arbetspendling med inkludering av transporter och klimatsmart mobilitet. Kommunen gör mycket redan idag, så som att uppmana till minskat utsläpp, översyn av hur kollektivtrafiken hur den kan förbättras med tätare bussförbindelser och tågavgångar samt ett säkrare resecentrum. Det finns även initiativ för ny stadsplanering som förenklar för människor och organisationer att göra klimatsmarta och hälsosamma val. Det som saknats är en satsning på hur privata pendlare i egna bilar ska kunna göra mer klimatsmarta val till och från arbetet. Genom projektet vill vi att de ska hitta nya sätt till att pendla till och från arbetet.  

Ett svenskt företag som redan testat en lösning för detta är Freelway. Deras idé är att utveckla digitala tjänster som gör det möjligt att samordna och få en högre fyllnadsgrad vid transport av människor och gods. Tjänsterna används idag av åkerier samt budbolag i syfte till transportplanering, ruttoptimering och försäljning av egna transporttjänster. Inom projektet Delad mobilitet för landsbygden testas just nu bland annat arbetspendling via deras app. 

Resultaten från projektet bör vara användbara för framtida stadsplanering eftersom behov och beteende kommer vara en central utgångspunkt. Idag utgår vi oftast ifrån att säkerställa behov en individ besitter just nu, men att i tidigt skede påverka detta med psykologisk kunskap och hitta andra mönster som gör att vi rör oss på ett annat sätt kan även påverka den framtida staden och ge den utrymme för mer grönska och andra behov som gynnar klimatet. Verktyget som tas fram ska leda till effektivare förbindelser mellan glesbygd och stadskärna som främjar ett mer hållbart samhälle och val av förflyttningsmedel.   

Tanken är att idén ska testas i verkligheten med hjälp av en ny samåkningstjänst. Anställda hos Borlänge kommun, SSAB, IKEA och Borlänge Energi kommer delta som underlag för piloten. Idag står arbetsresor för det största utsläppet nationellt och Borlänge kommun har kartlagt att transportsektorn är den med högst utsläpp vilket gör att vi tror projektet kommer att bidra med stor inverkan på klimatet. Med oss finns även en klimatpsykolog (KLOT) som kommer studera beteendemönster vilket kan gynna projekt med liknande utmaningar. 

Beteendeförändring

Att förändra beteenden hos människor är en av de största utmaningarna. Vi gör som vi alltid har gjort och som de runt omkring oss gör. Därför är en av de stora delarna i det här projektet att utforska hur vi lyckas få människor att testa ett beteende som de inte är vana vid. Den här videon är riktad till medarbetarna på Borlänge kommun för att få dem att våga testa samåkningsappen i högre utsträckning.

Projektnamn
Arbetspendling – beteendeförändring med digitalt stöd
Medverkande
Borlänge kommun / Borlänge Energi / Klot / SSAB / IKEA / Freelway / Sustainable Innovation
Finansieras av
Vinnova

Vill du veta mer?

Roland Elander
Programchef Hållbar mobilitet