Barkarbystaden visar vägen till den cirkulära framtiden

Hur ser framtidens hållbara flöde av produkter och varor till och från staden ut? Hur använder vi stadens ytor på ett optimalt sätt? Vilka transportfordon ska vi använda och hur kommer stadens returflöden av material bäst till användning? Det kommer vi att ta reda på i projektet Urban Logistik Barkarby som ska skapa en cirkulär lösning för citylogistik.
Nov 2022
Dec 2023
Barkarbystaden visar vägen till cirkularitet

Älskade Stad-konceptet vidareutvecklas

Älskade Stad-konceptet innebär att stora tunga fossildrivna fordon för gods respektive återvinning kan ersättas med mindre eldrivna fordon. Med hjälp av city-hubbar sorteras och lastas varor och returmaterial och energieffektiviteten ökar på så Älskade Stad-konceptet innebär att stora tunga fossildrivna fordon för gods respektive återvinning kan ersättas med mindre eldrivna fordon i städer. Med hjälp av city-hubbar sorteras och lastas varor och returmaterial. Energieffektiviteten ökar på så sätt radikalt. Konceptet gör även att avsevärt mindre yta behövs vid lastzoner då mindre elfordon används istället för last- och sopbilar. Vidare minskas antalet angöringar genom att flera material transporteras inom en rutt och med ett fordon. Inte minst klarar de mindre elbilarna att leverera och hämta material från exempelvis garage i hissar, vilket innebär mer fritt utrymme på gatorna. 

Öppen plattform gör alla aktörer till en del av lösningen

För att få verklig effekt behöver det nuvarande konceptet skalas upp. Med en öppen plattform kan alla stadens aktörer som hanterar varor och gods till och från staden bli aktörer i ett cirkulärt materialflöde. Det innebär att såväl handelsaktörer som återvinningsaktörer och rena logistikaktörer kan bli en del av lösningen.

Mål med projektet

Projektets mål är att vidareutveckla lösningen Älskade Stad genom att ta fram en beskrivning och design av en cirkulär citylogistik för materialflöden. I projektet ingår också att ta fram en affärsmodell för detta. Förhoppningen är sedan att designen ska implementeras och testas på riktigt i Barkarbystaden, norra Europas största stadsutvecklingsprojekt, i Järfälla kommun.

”I slutändan handlar hållbarhet om ett ansvarsfullt och effektivt nyttjande av resurser. Detta projekt är en unik möjlighet att få göra just detta, i stor skala. I mötet mellan stadens rum, logistik och resursflöden vill vi hitta lösningar för framtidens konsumtion.” 

Magnus Fransson, projektledare Sustainable Innovation

Så ska det gå till

Tillsammans med Järfälla kommun och stadens service-, samhälls- och handelsaktörer, fastighetsägare kommer en utvecklingsprocess att genomföras. Den startar med en nulägesbeskrivning av stadens flöden och kommer därefter att optimeras med hjälp av en IT-plattform för resurseffektiv hantering av tillgängliga transporter, lager och logistikresurser. Plattformen kommer att vara kopplad till returflöden och på så sätt kunna se till hur fordon, lager och resurser bäst kommer till användning i ett effektivt cirkulärt system.

I projektet ingår att planera för:

  • Digitalt stöd till uppkopplade fordon för cirkulära materialflöden över olika sektorer. Det innebär samordna och optimera transporter med uppkopplade fordon och använda appar som förarstöd.
  • Mikromobilitet. Här avses eldrivna kategori L-fordon med specialbyggda lastbärare optimerade för korta rutter och tät city-logistik. Dessa fordon och förarstöd är uppkopplade för rutt- och produktionsoptimering.
  • Samverkans- och affärsmodeller baserade på det digitala stödet och mikroterminalen. I modellen ingår en part som driver mikroterminal-verksamhet, en åkeriverksamhet gällande fordonsflottan, fastighetsägare, kommunen samt flertalet behovsägare (exempelvis transportörer och insamlare av återvinning).
Projektnamn
Urban Logistik Barkarby
Medverkande
Barkarby Science / Bring / Järfälla kommun / KTH / Ragn-Sells / ReLog / Sustainable Innovation
Finansieras av
Strategiska Innovationsprogrammet Drive Sweden, med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas