Hög potential för energieffektivisering med prefabricerade tvättstugor

I slutet av september avslutades upphandlingen för prefabricerade kompletteringsbyggnader, såsom exempelvis tvättstugor, som genomförts av HBV, Sveriges Allmännytta och Sustainable Innovation.

Som bakgrund för initiativet låg en ambition att kombinera en reducering av byggpriser, energiåtgång och klimatpåverkan. Enligt en genomförbarhetsstudie, som finansierades av Energimyndigheten tillsammans med Sveriges Allmännytta och Sustainable Innovations, pekades kompletteringsbyggnader ut som ett intressant område för detta. Traditionella kompletteringsbyggnader undkommer Boverkets energikrav, vilket innebar att det fanns stor potential för energieffektivisering. Samtidigt var det svårt att motivera att genomföra åtgärder som ökade kostnaderna då energibesparingen i sig inte ledde till några stora besparingar. Därför undersökte förstudien alternativet prefabricerade byggnader med högre energikrav och fann att det gick att både åstadkomma en kostnadsminskning och energibesparing genom volymbeställning.

Beroende på utförande och energiklass på kompletteringsbyggnaderna drogs slutsatsen att energiprestandan går att öka med upp till 70% och kostnaderna minskas med upp till 21%. Energiklass B visade sig kombinera ökad energiprestanda (+38%) med minskade kostnader (-21%) på bästa sätt.

Upphandlingen visade genom sin totala inköpsvolym en minsta marknadsutbredning av 180 byggnader under ramavtalets löptid. I förhållande till byggnader utan energiklass kommer dessa byggnader att tillföra en energieffektivisering med upp till 220 000 KWh/ år. Samtidigt visar teknikupphandlingens arbete att potentialen inom de allmännyttiga bostadsbolagen är 755 tvättstugor under de närmaste 5 åren vilket ger en potentiell energieffektivisering av upp till 1 000 000 KWh/ år.

Genom detta initiativ har värdefull kunskap kring kravställning och upphandling av energi- & kostnadseffektiva prefabricerade byggnader fåtts, vilket har stor potential att utvecklas inom andra byggnadsområden framåt. För HBV ligger LSS-boende (Boenden med Särskild Service) som potentiellt område att vidareutveckla detta och för Sveriges Allmännytta finns ytterligare utveckling av de prefabricerade Kombohusen med fokus på energi-, miljö- och klimateffektivitet på agendan.

Teknikupphandlingen delfinansierades av Energimyndigheten och pågick under 2019-2021.