Sustainable Innovation går in i Klimatarena Stockholm

Klimatarena Stockholm är ett nystartat initiativ för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län genom att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och akademi.
Klimatarena Stockholm

Nu går Sustainable Innovations VD Thomas Sundén in i Klimatarena Stockholm, och bidrar med viktiga erfarenheterna arbetet med att utveckla LFM30 (Lokal Färdplan Malmö 2030) tillsammans med bygg- och anläggningsaktörer i Malmö.

”Klimatarena Stockholm erbjuder en fantastisk möjlighet för oss att stödja hållbara innovationer så att de kommer till marknaden snabbare. Det är utmaningen för att hinna uppfylla våra gemensamma klimatmål,”
säger Thomas Sundén

Det gemensamma målet för Klimatarena Stockholm är att Stockholms län ska ta sin del av ansvaret för att få ned utsläppen och visa Sverige och omvärlden hur en snabbare klimatomställning skapar jobb och exportmöjligheter. Detta ska göras genom att skapa en helhetsbild av klimatarbetet i länet, öka kunskapen samt få stöd och inspiration att genomföra åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Sustainable Innovation drivs av missionen att inom hållbart samhällsbyggande, snabba upp cykeln från forskning till innovation och uppskalning på marknaden för att vi snabbare ska nå våra klimatmål, så detta stämmer väl överens med vår långsiktiga vision. Den metodutveckling som vi bedrivit under många år har pekat ut sju grundläggande hinder som ofta saknas inom innovation för att åstadkomma detta: närheten till starka akademier, industriell erfarenhet, nätverk, stora privata/offentliga aktörer, testbäddar, samverkan samt finansiering. Vårt arbete inom den lokala färdplanen för en klimatneutral bygg- & anläggningssektor i Malmö (LFM30) har visat att lokala och regionala klimatinitiativ kan överbrygga samtliga dessa hinder och, rätt konstruerade, utgöra en viktig nyckel i att snabba upp tiden för hållbara innovationer att nå marknad. Initiativen utgör i detta en ovärderlig testbädd för att gemensamt i en lokal/regional samverkan matcha utmaningar med innovationer, utprova dem och driva dem till upphandling och uppskalning.

Initiativtagare till Klimatarena Stockholm är Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).