Godstransporter i kollektivtrafikkörfält

Stockholm och andra storstäder behöver göras mer behagliga och lättåtkomliga för människor som går, cyklar och använder kollektivtrafiken i allt större utsträckning. Utan att försämra framkomligheten för människorna i staden, behöver vi hitta effektiva sätt för stadens godsleveranser.
Jan 2015
Mars 2017

I det här projektet har vi tittat på lösningar för att minska stadstrafikens energiförbrukning och utsläpp samtidigt som kostnaderna för transportarbete minskas.

Bakgrund

Urbaniseringen leder till växande städer med ökad trängsel i trafiken. En större volym varor ska transporteras till en växande befolkningen samtidigt som även persontrafiken ökar till följd av ökad pendlingstrafik. Resultatet är att alltmer trafik ska komma fram på en begränsad infrastruktur.

Målsättning

Projektet har undersökt om det under vissa förutsättningar kan vara lämpligt att tillåta godstransporter i kollektivtrafikkörfälten. Data från ett 10-tal av Postnords lastbilar samt från detaljerade trafikräkningar på utvalda vägsträckor i Stockholm har legat till grund för analysarbetet.

Resultat

Projektet har konstaterat en betydande potential att flytta godstrafik till kollektivtrafikkörfält och därmed nå bättre framkomlighet, lägre energiåtgång, lägre klimatpåverkan och mindre luftföroreningar. Bäst potential och störst behov finns på infartsleder. Faktorer som behöver beaktas lyfts fram och diskuteras (t.ex. legala hinder, trafiksäkerhet, och grunder för att prioritera fordon). Projektet rekommenderar fortsatta analyser inkl. simuleringar.