…

Sustainable Impact Hub (SIH) är en ny plattform som syftar till att öka takten i klimat- och energiomställningsarbetet. Plattformen samlar företag och organisationer för att tillsammans utveckla och implementera innovationer i kärnaffären.
SIH har initierats av Sustainable Innovation tillsammans med en rad andra företag och organisationer.

Varför behövs Sustainable Impact Hub?

Förståelsen och insikterna om klimatförändringarnas ödesdigra konsekvenser har vuxit under lång tid, men under senare tid har frågan tagit enorma kliv vad gäller insikter och medvetenhet. Avgörande faktorer för detta kan delvis ha att göra med att världens länder år 2015 enades om de globala målen/Agenda 2030 där klimatfrågan är ett av 17 mål. Även de framgångsrika klimatförhandlingarna i Paris samma år har säkerligen varit en viktig faktor.

Det går idag inte att bortse från dessa frågor om man driver företag eller leder en organisation, men osäkerheten om hur man ska gå till väga för att implementera klimatförbättringsåtgärder och innovationer i kärnaffären är stor.

Sverige tar ledartröjan

Det är inte ovanligt att frågan om varför Sverige, ett litet land som ju redan gjort och gör mycket, ska ta ledartröjan i omställningsarbetet. Vi menar att anledningarna till att ta täten är många.

Dels är klimatfrågan, parallellt med konsumtions- och produktionsfrågan, utmaningar där Sverige har mycket kvar att göra. Dessutom anses Sverige vara det land i världen som har bäst förutsättningar att nå de globala målen/Agenda 2030 (enligt en undersökning gjord av OECD). Sverige rankas även som nummer ett i SDG-index, dvs den årliga utvärderingen av världens länders arbete mot målen i Agenda 2030. Den svenska regeringen har dessutom deklarerat att Sverige ska vara ledande i implementeringen av Agenda 2030 samt har antagit ett klimatpolitiskt ramverk med målet att vi inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045. Utöver detta har Sverige goda förutsättningar att bli en ledande exportnation när det gäller klimatinvesteringar i och med vårt stora kunnande gällande systemlösningar, miljöteknik, vår höga tillit och samverkanskultur samt goda internationella rykte. Sist men inte minst är det en konkurrensfördel. Det är de företag och organisationer som tar ledartröjan, utvecklar, implementerar samt exporterar sina lösningar som är framtidens vinnare. Vi får bara inte missa denna möjlighet att bli en ledare i klimatomställningen.

Hur ligger vi till då?

Det är alltså tydligt att möjligheterna är stora och ambitionerna höga. Dessvärre ser det sämre ut med det faktiska resultatet. I mars 2019 presenterade både den svenska Agenda 2030-delegationen och det klimatpolitiska rådet rapporter som tydliggör att vi behöver öka takten avsevärt för att nå de globala målen respektive det nationella klimatmålet.

Sverige är internationellt framstående vad gäller forskning, utbildning och innovation, men med en implementering, – och kommersialiseringstakt som haltar. Detta är ett problem oavsett sektor, men än mer alarmerade vad gäller den akuta klimatomställningen. Sustianable Innovation har därför under 10 år och med över 100 projekt utvecklat en förståelse för, och en lösning på, de hinder som innovationer möter från forskning till implementering och marknad. Funktioner som närheten till starka akademier, branscherfarenhet, nätverk och kontaktytor, access till stora aktörer inom näringsliv/ offentlig sektor, pilotverksamhet och finansiering är alla viktiga att överbrygga för att snabba upp implementeringen. Den sammanlänkande faktorn för att lösa dessa hinder är just en bred fysisk samverkan och det är där Sustainable Impact Hub kommer in i bilden!

Sustainable Impact Hub

Syftet med SIH är att öka takten i klimat- och energiomställningen genom att matcha behoven hos näringsliv och offentlig sektor med existerande lösningar och innovationer. För att göra detta samlar SIH aktörer med olika roller på en neutral plattform under ett och samma tak. Här återfinns allt från storföretag och akademi, entreprenörer, städer, kommuner och regioner, investerare och finansiärer, civilsamhälle och nätverk. Här hålls möten, workshops, seminarier och presentationer av demonstrationsprojekt. Här finns även möjlighet att få hjälp med kommunikation och marknadsföring, projektledning, facilitering och processledning. Här sätter vi upp den nätverksstruktur som är nödvändig för att koppla samman lokala initiativ med relevant forskning och potentiella huvudmän samt kommunicerar resultaten för att stimulera till nya lokala initiativ.

En nationell plattform med flera lokala noder

Sustainable Impact Hub har sitt nationella center i Stockholm, men med flera lokala noder. Den första noden kommer att etableras i Malmö i syfte att förverkliga den lokala färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor till år 2030 (LFM30s). Här skapas en fysisk samverkansyta där initiativets 65+ medverkande aktörer kan mötas, innovera, demonstrera, upphandla och löpande kommunicera resultaten på väg mot klimatneutralitet 2030. För att lyckas samverkar även noden med forskning från relevanta innovationsprogram inom samhällsbyggnadsområdet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!


Mer om mig
…

Thomas
Sundén

Thomas Sundén

VD

E-post

thomas.sunden(a)sust.se

Telefon

070-944 11 70

Mer om mig

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.