Så kan styrmedel skapa mer effekt i samhället

I vårt samhälle står vi inför stora energiutmaningar. På senare tid har frågor om effekt blivit viktigare. Frågan är komplicerad då aktörer har skilda åsikter om hur olika sätt att styra energi fungerar. I detta projekt har vi undersökt hur styrmedel kan överbrygga dessa hinder och skapa mer effekt i samhället.
Vägledning för effektanpassade styrmedel

Hur kan styrmedel vägleda effektfrågor inom energiområdet? Det har ett nyligen avslutat projekt djupdykt i. Nuvarande styrmedel analyserades utifrån två perspektiv: hur de styr idag och en vision för ett mer effektanpassat system.

Varför fokus på effekt?

Tidigare studier fokuserade oftast på enskilda styrmedel, inte på effektfrågan i sig. Projektet strävade efter att ge en helhetsbild av nuvarande styrmedel inom energiområdet och deras påverkan. Det syftade också till att skapa riktlinjer för att vägleda förändringar, särskilt inom bebyggelsens energibehov och effektkapacitet. Projektet hade som mål att sammanställa en översikt över nuvarande styrmedel gällande effekt och energi med en önskan att skapa en gemensam syn bland olika aktörer på vilka styrmedel som är önskvärda.

Huvudområden

Projektet genererade resultat inom tre huvudområden:

  • Diskussion om effektbegreppet med fokus på lagring av energi.
  • Analys av hur effektminskande åtgärder påverkar småhus och flerbostadshus.
  • Utveckling av en metod för att förstå och diskutera effektfrågan utifrån verksamhetsperspektivet.

Tre viktiga punkter togs fram gällande effektstyrning:

  • Tydlig målsättning för effektutmaningar.
  • Tidsperspektiv för utformning av styrmedel.
  • Nödvändig samordning för att möta kortvariga effektutmaningar.

Seminarium

Under politikerveckan i Almedalen presenterades projektets resultat på Hållbarhetsarenan. Lyssna till inspelningen av seminariet där styrmedel för ett mer effektanpassat energisystem diskuteras av kunder, leverantörer och myndigheter. Medverkar gör Linus Lakso, riksdagsledamot, energiingenjör och energipolitisk talesperson för Miljöpartiet, Jenny Ivner, vice ordförande på Tekniska verken, Mari-Louise Persson, miljö- och energichef på Riksbyggen och Ylva Andersson, vd på Jämtkraft.

Framåt

Framtida arbeten kan fördjupa analyserna av styrmedel för specifika områden och utforska hur användare kan ges incitament för anpassning baserat på systemnivån. Projektet banar väg för framtida undersökningar inom energistyrning med ökad fokus och klarare riktlinjer.

Vill du veta mer?