Referat från frukostseminarium den 27/9 om cirkulärt byggande


Inför en fullsatt sal i Sustainable Innovations lokaler samlades 5 aktörer för att diskutera framtiden för det cirkulära byggandet. Samtalet handlade om de förändringar i avfallslagstiftningen med syfte att öka återanvändningen av stenmatrial inom byggindustrin som Naturvårdsverket precis presenterat. 

 

Under följer ett referat från frukosten:

En samlad expertpanel var eniga om att det behövs förändringar för att öka återvinningen och minska resursslöseriet när det handlar om icke förorenade massor.

Den inbjudna expertpanelen Erika Nygren, Naturvårdsverket, Sven Hunhammar, Trafikverket, Kent Jansson, Swerock och Carl Zide, Loop Rocks var trots sina olika utgångspunkter eniga kring att mer behöver göras för att driva på utvecklingen i branschen, från så många håll som möjligt.

Erika Nygren, chef på Avfallsenheten på Naturvårdsverket, inledde seminariet med vilka pågående processer som Naturvårdsverket jobbar med. Några av de frågor som ligger på Naturvårdsverkets bord är en revidering av nuvarande handboken “Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” samt regeringens uppdrag att undersöka hur man kan undanta vissa avfallsslag från nuvarande tillsyns- och anmälningsplikt, genom att ta fram nya föreskrifter. Parallellt med det arbetet har Naturvårdsverket lämnat in en hemställan till regeringen där Naturvårdsverket föreslår förändringar av lagstiftningen i syfte att möjliggöra uppläggning av icke förorenade massor, i de fall då det saknas avsättning. I det arbetet har Naturvårdsverket och Trafikverket samverkat.

– Det byggs mer än någonsin tidigare och det är svårt att får avsättning för de här överskottsmassorna. Det är svårt att hitta lagringsplatser och mycket läggs på deponi. Det orsakar ökade transporter och koldioxidutsläpp. Hanteringen är kostsam och tar mycket tid för verksamhetsutövarna såväl som prövnings- och tillsynsmyndigheterna. Vi är inte nöjda med situationen som den är idag, säger Erika Nygren.

Dagens lagstiftning innebär även problem för andra myndigheter, menar Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket för miljö och hälsa.

– Det är enorma kostnader att flytta massor och ställer till med stora miljöproblem som utsläpp, buller och trafikproblem. Vi skulle vara väldigt nöjda om Naturvårdsverkets förslag blir verklighet, säger Hunhammar.

Kent Jansson på Swerock pekade på andra brister i nuvarande lagstiftning och liggande förslag till regeringen.

– Vi är måttligt förtjusta över att nuvarande lagstiftning inte klassar byggnation och vägbyggen som produktion. Att allt överskottsmaterial klassas som avfall, oavsett om det är rent och användbart, ställer till problem för oss, säger Kent Jansson, chef på Swerocks återvinningsdel och fortsätter.

– I frågan om tillsyn och spårbarhet vill vi skapa en situation som är konkurrensneutral över hela landet. Det har vi inte idag med hur tillsynen fungerar. Handboken tolkas olika av de 290 kommunerna som tillämpar den, säger Kent Jansson.

Carl Zide från Loop Rocks betonade att dagens lagstiftning i nuläget motarbetar återanvändningen av rena byggmassor.

– Återanvändning och återvinning omöjliggörs av dagens lagstiftning. Vi har nu påbörjat en resa tillsammans. Vi måste skydda miljö och människor men också tillåta återanvändning av de material som vi producerar. Vi är alla överens om att rena stenmaterial som uppkommer vid byggen av hus och vägar bör klassas som material och inte avfall. Nu gäller det att vi i första hand undantar rena material från tillstånd och anmälan även om de fortfarande kommer klassas som avfall enligt lagen.

– Jag hoppas att vi kan genomföra dessa förändringar och ta ett stort kliv framåt, avslutar Erika Nygren på Naturvårdsverket.