…

Ytterväggar med förbättrad energiprestanda

Ytterväggar med förbättrad energiprestanda

Om projektet

Projektet avser att inom en teknikupphandlingen, i samverkan med systemleverantörerna, Sveriges allmännytta, HBV och Telge Bostäder arbeta fram en ny affärsmodell för ytterväggar med förbättrad prestanda.

Bakgrund

Inom ramen för den av Energimyndigheten finansierade genomförbarhetsstudien – Nya affärsmodeller och upplägg för effektivare renovering av allmännyttans bostadsbestånd har en förstudie för Ytterväggar med förbättrad prestanda genomförts. Förstudien har utgått från målsättningen att en ny affärsmodell för tilläggsisolering av ytterväggar som ställer ökat krav på uppfyllande av utlovad energiprestanda till beräknad kostnad skulle kunna minska byggkostnader och öka energieffektiviseringen. Den affärsmodell som föreslås utprovas i en teknikupphandling innebär att systemleverantören eller entreprenören tar ett fullt ansvar som totalentreprenör för att väggarna uppnår överenskommet pris och energiprestanda. På detta sätt innebär modellen en stor förändring i förhållande till dagens situation, där många olika parter är inblandade och det är mycket svårt att utkräva ansvar om de energisparmål som uppställts inte uppfylls. Ett förenklat förfarande kommer också̊ att de administrativa kostnader i processen kan sänkas, vilket skapar förutsättningar att sänka totalkostnader för åtgärderna.

Teknikupphandlingen innefattar:

  1. En definitionsbeskrivning av gemensam beräkningsmetod avseende energiprestanda som bör användas vid upphandlingen.
  2.  En uppskattning av affärspotential utifrån de väggkonstruktioner som, med utgångspunkt i förstudiens specifikation av de vanligast förekommande befintliga väggkonstruktionerna inom miljonprogrammet, bör bli föremål för teknikupphandling.
  3. Demonstration av entreprenadmodell för fasadrenovering inklusive fönsterbyte på Telge Bostäders referenshus inom området Rosenlund.
    4. Uppmätning av referenshus med före och eftermätning samt analys, skapande av effektsignaturanalys och återkoppling till affärsmodell.
  4. Skapande av ett upphandlingsstöd och förfrågningsunderlag

Klimatbesparing


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Thomas
Sundén

Thomas Sundén

VD

E-post

thomas.sunden(a)sust.se

Telefon

070-944 11 70

Mer om mig

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Medverkande


Sveriges Allmännytta, HBV, Telge Bostäder, KTH

Relaterat


Mer inom byggnation