…

Vindsisolering i flerbostadshus


Tilläggsisolering av vindar är en vanlig åtgärd för energieffektivisering av flerbostadshus. Åtgärden innebär dock risk för framtida fuktskador och mer kunskap behövs. Projektet undersöker effekterna av tilläggsisolering av vindar i flerbostadshus. Forskarna studerar energieffektivisering, fuktproblematik, inomhusklimat och de boendes upplevda inomhusmiljö. Lärdomarna omsätts i en praktisk vägledning för projektledare som står inför beslut om åtgärder.

Beskrivning

Tilläggsisolering av vindar framstår som en enkel och lönsam åtgärd som bör kunna genomföras i stor omfattning och därmed ge ett väsentligt bidrag till energieffektivisering av Sveriges befintliga bestånd av flerbostadshus. En annan viktig faktor är att bättre isolering minskar byggnadernas effektbehov vilket i sin tur minskar kostnader i elsystemet och fjärrvärmesystemen.

Kostnader för utbyggnad av både produktion och distribution blir lägre vid minskat toppeffektbehov samtidigt som omställning till fossilfri och förnybar energiproduktion underlättas. Det är också av betydelse att inomhusklimatet i de lägenheter som finns närmast vindsbjälklaget ofta får ett förbättrat inomhusklimat, med jämnare temperatur både sommar och vinter.

Samtidigt lyfter man ofta fram fuktrisker med vindsisoleringar. Tilläggsisolering gör att vindarna blir kallare vilket ökar risken för kondensutfällning och därmed på sikt risker för mögelpåväxt och fuktskador. Om så sker kan naturligtvis energivinsterna snabbt ätas upp av kostnader för att ta hand om dessa problem.

Syfte

Projektet syftar till att öka kunskaperna om och genomförandet av säkra och lönsamma vindsisoleringar i befintliga flerbostadshus.

Genomförande

Projektet genomför i 70-talsområdet Kvinneby i Linköping där parterna tidigare även gjort noggranna studier av FTX installationer.

Tilläggsisolering av vindar sker i två byggnader medan två andra byggnader fungerar som referensobjekt. Inledningsvis görs en sammanställning av tidigare erfarenheter från liknande projekt samt en jämförelse mellan olika materialval (inklusive klimatpåverkan, brandegenskaper mm). Dessa studier ligger sedan till grund för val av isoleringens utförande vad gäller tjocklek, material, åtgärder för att förhindra fuktproblem mm. Lärdomar från projektet omsätts i en praktisk vägledning avsedd för projektledare som står inför beslut om åtgärder.

Målsättning

  • Sammanställa befintlig kunskap inom området
  • Genomföra vindsisolering på två stycken 2-vånings befintliga flerbostadshus omfattande totalt 24 lägenheter. Förväntad energiprestandaförbättring är ca 20 kWh/m2Atemp.
  • Genomföra en vetenskaplig utvärdering omfattande energianvändning, vindarnas fukt/temperatur vid olika årstider/väderförhållanden, påverkan på inomhusklimatet i lägenheterna. Baseras på inventeringar och mätningar före och efter isoleringsåtgärderna.
  • Utforma en vägledning med checklista inför val av metod (beroende på utgångsläge), med beskrivning av effektiv genomförandeprocess (från förstudie till uppföljning) samt åtgärder för långsiktig energiuppföljning och kontroll/övervakning mot ev. fuktproblem.
  • Sprida kunskap om projektet och dess resultat både inom Riksbyggen och till branschen i stort.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Medverkande


I projektet medverkade Sustainable Innovation, Riksbyggen och Lunds Universitet.

Energimyndigheten har delfinansierat projektet genom forskningsprogrammet E2B2.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

Relaterat