…

Ventilation i kulturhistoriska byggnader


I det här projektet har vi undersökt och sedan tagit fram en guide om hur man kan arbeta med energieffektiva ventilationsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Bakgrund

I många kulturhistoriskt värdefulla byggnader baseras ventilationen helt eller delvis på självdrag. Sommartid blir ofta luftflödena för små och vintertid för stora. Därutöver är det vanligt med äldre fläktdrivna ventilationssystem utan värmeåtervinning. Otillräcklig ventilation kan ofta begränsa byggnadernas användning. För höga luftflöden leder, förutom till onödigt hög energianvändning, även till drag och dålig komfort.

I byggnader med höga kulturvärden är dessutom möjligheterna att införa nya konventionella ventilationsinstallationer med värmeåtervinning ofta begränsade. Ventilationskanaler, ventilationsaggregat, huvar, etc. kräver stora utrymmen och är svåra att ”smyga in” utan stor negativ påverkan på byggnadernas interiör och exteriör.

Det finns även en stor brist på kunskap om hur självdrags- och hybridventilationssystem fungerar med avseende på innemiljö och energiförluster liksom osäkerheter kring luftomsättningar vid olika tider på året och hur de som arbetar i byggnaderna upplever innemiljön.

Projektet har framförallt undersökt faktiska förhållanden och lyfter fram praktiska tillvägagångssätt och exempel på energieffektiviserande ventilationsåtgärder som har förutsättningar att nå stor spridning, som kan genomföras med hänsynstagande till kulturhistoriska värden och som bedöms ha en tillräckligt god totalekonomi.

Resultat

Projektets har tagit fram en praktisk vägledning (Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område – Ventilationsåtgärder) för de som i sin dagliga verksamhet jobbar med förvaltning av byggnader eller som kommer i kontakt med frågorna i samband med renoveringar, ombyggnationer eller rena energieffektiviseringsprojekt.

Den praktiska vägledningen är en central del av att nå spridning av den kunskap som har samlats och byggts upp inom projektet.  När det gäller underliggande arbete hänvisas till en rapport ”Energi- och inneklimatåtgärder på ventilation i kulturhistoriska byggnader – Mätningar och analys”som sammanfattar litteraturstudier inom området och inte minst utvärdering av de genomförda pilotinstallationerna. I tre olika kulturhistoriskt värdefulla byggnader har följande lösningar utvärderats:

– Mekaniskt från- och tilluftssystem med värmeåtervinning installerat i kanal för självdrag
– Begränsning av självdrag nattetid med tidsstyrda spjäll
– Begränsning av självdrag säsongsvis med begränsning av kanalarea
– Begränsning av läckage genom tätning av fönster och portar

Utöver de rena pilotinstallationerna har kunskapsuppbyggnaden skett genom erfarenheter som Fastighetsverket har tillfört från sex stycken större renoveringsprojekt (se rapporten Ventilation i kulturhistoriskt värdefulla miljöer – Beskrivning av sex projekt inom Statens fastighetsverk). Detta arbete har gett värdefulla insikter i vad som initierar projekten och hur man sedan arbetar praktiskt för att både uppfylla den aktuella hyresgästens krav och skydda byggnadens kulturvärden.

Tidplan

Projektet avslutas under våren 2019 då även resultat från delprojektet Luftomsättning i kulturhistoriska byggnader med självdrags- och hybridsystemslutredovisas. Resultaten baseras här på fältmätningar och enkäter omfattande 12 byggnader.

Klimatbesparing


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Medverkande


Statens fastighetsverk, Lunds universitet och Sustainable Innovation.

Energimyndigheten delfinansierar projektet inom programmet Spara och Bevara.

Relaterat


Mer inom byggnation