Smart förnybart – regionala dialoger om förnybar el i energisystemen

Elektrifieringen har en nyckelroll i den klimatdrivna energiomställningen. Under kommande år väntas Sveriges produktion av förnybar el byggas ut kraftigt.
Okt 2020
Sep 2022

Bakgrund

Samtidigt som elnätet behöver byggas ut saknas det ibland utrymme att överföra el från en plats till en annan. Med en ökad mängd förnybar elproduktion behöver systemet byggas annorlunda i framtiden. 

Hur kan den förnybara elproduktionen integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten? Projektet Smart förnybart försöker svara på detta genom kunskapsuppbyggnad och regionala dialoger mellan relevanta samhällsaktörer.

Projektmål

 • Ta fram en kunskapsbas utifrån litteraturstudier och syntes av aktuell forskning inom förnybar kraftproduktion inklusive tekniska och institutionella förutsättningar.
 • Presentera en fördjupad intressentanalys för aktörer med en betydande roll för robust energiförsörjning, med särskilt fokus på eltillförsel, distribution och användning. 
 • Underlätta samverkan mellan myndigheter och näringsliv genom att belysa målkonflikter och synergier med dagens energipolitik.
 • Att skapa en, för branschen och beslutsfattare, likartad problembild kring kapacitetsbrist och behovet av flexibilitetstjänster.
 • Bidra till ökad kunskap hos nyckelaktörer på såväl tjänstemannanivå som beslutsfattare vilket kan åskådliggöras genom exempelvis enkäter eller en enklare plattform för e-learning.
 • Föreslå lämpliga strategier för att framtidssäkra leveranssäkerhet i svenska region- och lokalnät samt identifiera potentiella avvägningar och konsekvenser med olika policyval

Smart förnybart i Almedalen

Under Almedalsveckan arrangerade projektet ett event på Hållbarhetsarenan: ”Planering för smart integration av förnybar energi – vem är det egentligen som kör?”

Nio slutsatser från projektet

Projektets mål har varit att nyckelpersoner inom länsstyrelser, regioner, kommuner och energiföretag når en större samsyn kring utvecklingen av lokal och regional energiförsörjning. Sammanfattningsvis har projektdeltagarna landat i nio slutsatser:

 • Det behövs bättre dialog tidigare mellan aktörer som vill etablera nya projekt och elnätsbolagen.
 • Någon typ av planerings- eller kartverktyg för att hantera kapacitetsbristen efterfrågas av många aktörer.
 • Olika aktörers lagstadgade skyldigheter att planera ur ett energiperspektiv, till exempel kommunal energiplanering och översiktsplanering samt i regionplanerna, räcker inte alltid för att lösa de energisystemutmaningar vi står inför.
 • En lösning skulle kunna vara att Stadsbyggnadskontor har en energiexpert som medverkar i detaljplaner och fördjupade översiktsplaner.
 • Det har inte kommit några tydliga direktiv kring hur arbetet med nätutvecklingsplaner ska hanteras. Här skulle forum för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan olika regioner och företag behövas för att se till att planerna gör största möjliga nytta.
 • Det finns många goda exempel på hur företag, kommuner och regioner arbetar på innovativa sätt med att lösa de lokala elnätsutmaningarna och integrera förnybar produktion, men kunskapen behöver spridas bredare.
 • Kommuner och andra lokala och regionala aktörer behöver förutsättningar och incitament för att kunna bidra konstruktivt till nätutvecklingsplaner.
 • Det omvända gäller också: elnäts- och elproduktionsbolag kan bidra med energisystemperspektiv i den fysiska planeringen så arbetet med exempelvis översiktsplaner underlättas och framtidssäkras.
 • Kommunal energiplanering behöver utvecklas och kopplas till översiktsplaneringen för optimala lokaliseringar av större anläggningar för förnybar elproduktion som vindkrafts- och solcellsparker.

Kunskapsbank

En av projektets slutsatser är att ökad kunskapsspridning behövs kring om hur energisystemet förändras. Därför har en webbaserad kunskapsbank tagits fram. Genom den hoppas projektets deltagare kunna bidra med inspirerande fakta och information om energisystemets olika delar. Kunskapsbanken förklarar hur ökad samverkan och dialog kan leda till en bättre lokal integration av förnybar elproduktion och nya tekniker. Materialet finns i lättillgängliga format såsom en kortfattad rapport, en pdf-serie i fem delar, videoinspelningar av seminarier och en powerpoint.

Projektnamn
Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen
Medverkande
Länsstyrelsen Skåne / Länsstyrelserna i Västra Götaland / Länsstyrelsen i Uppsala / Power Circle (via Föreningen Elkraftringen) / Sustainable Innovation
Delfinansieras av
Energimyndigheten

Ansvarig projektledare

Daniel Brandt
Senior projektledare & ansvarig för EU-finansiering