Smart förnybart – Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen

Elektrifieringen har en nyckelroll i den klimatdrivna energiomställningen. Under kommande år väntas Sveriges produktion av förnybar el byggas ut kraftigt.
Okt 2020
Juni 2022

Bakgrund

Samtidigt saknas det ibland utrymme i elnäten att överföra el från en plats till en annan och med en ökad mängd variabel förnybar elproduktion behöver systemet byggas annorlunda. 

Hur kan den förnybara elproduktionen integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten? Projektet Smart förnybart försöker svara på detta genom kunskapsuppbyggnad och regionala dialoger mellan relevanta samhällsaktörer.

Projektmål

  • Ta fram en kunskapsbas utifrån litteraturstudier och syntes av aktuell forskning inom förnybar kraftproduktion inklusive tekniska och institutionella förutsättningar.
  • Presentera en fördjupad intressentanalys för aktörer med en betydande roll för robust energiförsörjning, med särskilt fokus på eltillförsel, -distribution och -användning. 
  • Underlätta samverkan mellan myndigheter och näringsliv genom att belysa målkonflikter och synergier med dagens energipolitik och skapa en, för branschen och beslutsfattare, likartad problembild kring kapacitetsbrist och behovet av flexibilitetstjänster.
  • Bidra till ökad kunskap hos nyckelaktörer på såväl tjänstemannanivå som beslutsfattare vilket kan åskådliggöras genom exempelvis enkäter eller en enklare plattform för e-learning.
  • Föreslå lämpliga strategier för att framtidssäkra leveranssäkerhet i svenska region- och lokalnät samt identifiera potentiella avvägningar och konsekvenser med olika policyval.
Medverkande
Länsstyrelsen Skåne / Länsstyrelserna i Västra Götaland / Länsstyrelsen i Uppsala / Power Circle (via Föreningen Elkraftringen)
Delfinansieras av
Energimyndigheten

Ansvarig projektledare

Daniel J Brandt
Senior projektledare