…

Renovering av miljonprogrammets fastighetsbestånd


För att möta klimatmålen måste vi energieffektivisera existerande byggnader och utöka de boendes valmöjligheter.

Bakgrund

Med projektet ville SABO, HBV och Sustainable Innovation utveckla, demonstrera och kommersialisera en ny renoverings- och upphandlingsstrategi för miljonprogrammet med målet att möjliggöra renovering av hela miljonprogrammets fastighetsbestånd. Projektet tog fasta på fastighetsägarnas långsiktiga renoveringsmålsättningar i kombination med nya kostnads- och energieffektiva lösningar för individualiserade styckvisa renoveringsoptioner utan hyresgästevakuering.

Resultat

Prioriterat för projektet har varit genomförandet av de två workshops med sammantaget 14 allmännyttiga bostadsbolag för att klargöra renoveringsprocesser, strategier och forma de problemställningar som projektet vill gå vidare med. Dessa kan man sedan gå vidare med genom att utveckla piloter, demonstrationer, innovationstävlingar och/eller upphandlingar.

Projektets omvärldsanalys har kompletterats med en omvärldsbevakning som redovisar behov och förutsättningar på en global marknad. Projektets övergripande problemställningar har dessutom fått värdefull input från entreprenörer, grossister, konsulter och branschföreningar. Det har varit mycket intressant att föra fördjupade samtal med dessa i syfte att få deras syn på de övergripande problemställningarna och ta del av deras vilja att fortsättningsvis medverka i konsortiet gemensamma arbete framåt.

Sammantaget har detta arbete skapat en bred konstellation bestående av 32 bostadsbolag, forskare, leverantörer, entreprenörer och tjänsteföretag. Projektet har också identifierat och analyserat lösningar för prioriterade renoveringsområden med stor utvecklingspotential samt kartlagt och redovisat relevanta behov bland konstellationens intressenter. Slutligen har projektet knutigt relevanta affärspartners till konstellationen samt utvecklat ett avtal som reglerar immateriella rättigheter och säkerställer nyttiggörande i projektets fortsättning. Projektet har samlat 50 personer (11 kvinnor och 39 män) till genomförandet av arbetet inom steg 1.

Lärdomar

I två workshops och ett 10-tal fördjupade samtal med totalt 50 deltagare har projektets problemställningar och målsättningar arbetats fram utifrån de reella behov bostadsbolagen, leverantörer, tillverkare, grossister, branschorgan och tjänsteföretag upplever i miljonprogrammets renoveringsprocess.

Projektets huvudproblemställning har definierats till ”Att utveckla innovativa affärsupplägg för renovering av flerbostadshus i syfte att skapa en renoverings- och upphandlingsstrategi som skapar en möjlighet till nya innovationer, ett bättre resursutnyttjande och lägre entreprenadpris”. Med stöd i de delproblemområden som definierats är konstellationens målbild att dessa renoveringsarbeten genom projektet kan effektiviseras med 25 % eller 75 – 125 miljarder kronor under den närmaste 10 årsperioden.

Globalt miljömål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Thomas
Sundén

Thomas Sundén

VD

E-post

thomas.sunden(a)sust.se

Telefon

070-944 11 70

Mer om mig

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Medverkande


Projektet genomfördes av Sustainable Innovation, SABO och HBV.

Vinnova har delfinansierat projektet.

Relaterat


Mer inom byggnation