Plusenergiförskolan som logistiknod

För att realisera vår hållbara framtid måste vi utforska nya sätt att samarbeta på i ett föränderligt samhälle.
2015
2015

Insatser inom projektet

Kartläggning av renoveringsbehovet av förskolor/ skolor till plusenergihus inom konsortiet och potentialen för tillförsel av lokal energiproduktion.

Kartläggning av respektive lokalsamhälles logistiksituation och potential för införande av en skräddarsydd logistiknod för att genomföra en strukturell ändring av transportflödena och minskning av utsläppen från transporter i stadsdelen.

Ramar sattes för hur energi- och resurseffektiviseringen ur ett nationellt och internationellt perspektiv med utgångspunkt ur konsortiets tillgängliga data kan analyseras och beräkna genomförandefasen.

Kartläggning av pågående insatser kring framväxt av nya lösningar och nya innovationsbolag inom områdena bygg, mobilitet och konsumtion som radikalt kan minska energi- och resursanvändningen i lokalsamhället.

En för konsortiet gemensam handlingsplan formades och ansökan gjordes för demonstrationer inom ramen av ett genomförandeprojekt.

Lärdomar

Projektet har resulterat i en ny modell kring renovering och nybyggnad av plusenergibyggnader som bidrar till en utveckling av koldioxidsnåla infrastrukturer och energiförsörjning och bidrar till minskade koldioxidutsläp, ökad jämlikhet och understödjer ett likarätts- och ickediskriminieringsperspektiv.

Genom ökad kunskap och kunskapsspridning kan aktiviteterna under ett efterföljande genomförandeprojektet förväntas resultera i förändrande beteenden och attityder kring behovet av en omställning till en mer koldioxidsnål ekonomi. Genomförandeprojektet kommer även att vidareutveckla nya affärsmodeller som bidrar till att fler fastigheter byggs och renoveras till plusenergistandard med minskade koldioxidutsläpp som följd.

Medverkande
Uppsala kommun / Knvista kommun / Enköpings kommun / 21st Century Frontiers / NCC Construction
Finansierades av
Tillväxtverket via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Vill du veta mer?

Thomas Sundén
Vd & programchef Hållbar bebyggelse