…

Plusenergiförskolan som logistiknod


För att realisera vår hållbara framtid måste vi utforska nya sätt att samarbeta på i ett föränderligt samhälle.

Resultat

Projektet:

  • Skapade ett konsortium bland kommuner inom Östra Mellansverige intresserade av att konceptualisera projektet kring plusenergiförskolan som logistiknod i det koldioxidsnåla lokalsamhället.
  • Kartlade renoveringsbehovet av förskolor/ skolor till plusenergihus inom konsortiet och potentialen för tillförsel av lokal energiproduktion.
  • Kartlade respektive lokalsamhälles logistiksituation och potential för införande av en skräddarsydd logistiknod för att genomföra en strukturell ändring av transportflödena och minskning av utsläppen från transporter i stadsdelen.
  • Satte ramarna för hur energi- och resurseffektiviseringen ur ett nationellt och internationellt perspektiv med utgångspunkt ur konsortiets tillgängliga data kan analyseras och beräkna genomförandefasen.
  • Kartlade pågående insatser kring framväxt av nya lösningar och nya innovationsbolag inom områdena bygg, mobilitet och konsumtion som radikalt kan minska energi- och resursanvändningen i lokalsamhället.
  • Formade en för konsortiet gemensam handlingsplan och ansökan för demonstrationer inom ramen av ett genomförandeprojekt.

Lärdomar

Projektet har resulterat i en ny modell kring renovering och nybyggnad av plusenergibyggnader som bidrar till en utveckling av koldioxidsnåla infrastrukturer och energiförsörjning och bidrar till minskade koldioxidutsläp, ökad jämlikhet och understödjer ett likarätts- och ickediskriminieringsperspektiv.

Genom ökad kunskap och kunskapsspridning kan aktiviteterna under ett efterföljande genomförandeprojektet förväntas resultera i förändrande beteenden och attityder kring behovet av en omställning till en mer koldioxidsnål ekonomi. Genomförandeprojektet kommer även att vidareutveckla nya affärsmodeller som bidrar till att fler fastigheter byggs och renoveras till plusenergistandard med minskade koldioxidutsläpp som följd.

Tidplan

Projektet pågick under 2015

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Thomas
Sundén

Thomas Sundén

VD

E-post

thomas.sunden(a)sust.se

Telefon

070-944 11 70

Mer om mig

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Medverkande


I projektet medverkar Uppsala kommun, Knvista kommun, Enköpings kommun, 21st Century Frontiers, NCC Construction och Sustainable Innovation.

Tillväxtverket har via Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierat projekte

Relaterat


Mer inom byggnation