…

Grön Bostad Stockholm


Grön BoStad Stockholm är ett forskningsprojekt där vi skapar hållbar stadsutveckling med fokus på tillväxt i små och medelstora företag. Projektet kommer dessutom att bidra till en regional koldioxidsnål ekonomi samt verka för en minskad segregation.

Bakgrund

Stockholmsregionen står inför en historisk samhällsbyggnadsutmaning. Stockholms befolkning ökar och bostadsbristen är stor. Länets befolkning beräknas öka från dagens 2,2 miljoner till 2,7 miljoner år 2030 och därför planeras 300 tusen lägenheter att byggas fram till 2030. Segregationen ökar i det befintliga bostadsbeståndet på drygt 1 miljoner bostäder och dessutom behöver många befintliga bostäder renoveras. De ca 200 tusen bostäderna från miljonprogramsepoken står mest i fokus.

På senare år har också den stora mängden av nyanlända ökat trycket på bostadsmarknaden. Tusentals tillfälliga bostäder behövs. Framförallt skenar den ekonomiska segregationen mellan boendegrupper, mellan bostadsområden och mellan kommuner. Nationellt engagerar bostadsfrågan lika mycket som på 1930-talet. Boverket har beräknat det nationella behovet till ca 700 tusen lägenheter fram till 2025.

Vi står därmed inför den stora utmaningen att dubblera bostadsbyggandet och ta hand om det befintliga beståndet. Hur vi hanterar utmaningen kommer att få avgörande konsekvenser för samhällsutvecklingen. Det är samtidigt en satsning som bär på oanade möjligheter att skapa nya livsmiljöer för alla medborgare. Bostaden kan vara drivkraften i att göra Sverige än mer robust, klimatneutralt och socialt framåtsyftande.

Utan en bred kunskaps- och kompetensförstärkning kan den snabba upptrappningen av byggandet som krävs för att nå målen leda till långsiktiga negativa effekter som sänkt kvalitet i byggandet, lägre standard i bostadsbeståndet och en ökad segregation i samhället. Därför är det av allra högsta vikt att samhället nu kraftsamlar resurser för att uppnå bästa tänkbara resultat inom bostadsbyggandet.

Projektupplägg och målsättningar

Målen med projektet är att:

  • Skapa fler demo- och testbäddar där företag får möjlighet att testa och visa upp sin teknik.
  • Föra offentliga och privata beställare och SME-företag närmare varandra i syfte att öka beställarnas trygghet i utveckling och upphandling samt förenkla innovativa SME-företags deltagande i offentliga och privata upphandlingar och driva på innovations- och utvecklingskraften i den Svenska bygg- och renoveringsindustrin.
  • Skapa en process för dialog och kommunikation mellan aktörer som även innefattar en årlig återkommande konferens.
  • Identifiera utvecklingsfall case tillsammans med kommuner i Stockholms län och bostadsbolag.

Tidplan

Projektet löper över perioden augusti 2016 – juli 2019.

Film! Seminarium Grön Bostad

Globalt mål


Miljömål 8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Finansiering


EU-projekt

EUROPEISKA UNIONEN

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Medverkande


Medverkande i projektet är Sustainable Innovation, KTH Centrum för hållbart samhällsbyggande, IVL Svenska Miljöinstitutet och Länsstyrelsen Stockholm.

Projektet finansieras av EU:s regionala strukturfond.

Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Thomas
Sundén

Thomas Sundén

VD

E-post

thomas.sunden(a)sust.se

Telefon

070-944 11 70

Mer om mig

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

Hållbarhetsentreprenör som brinner för att föra innovationer till marknad

Thomas är en entreprenörssjäl som arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. Thomas sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande och är styrelseordförande för Energieffektiviseringsföretagen. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.