Digitalisering av byggarbetsplatser

Den vedertagna bilden att byggprocessen endast utgör 15% av byggnadens totala klimatpåverkan under dess livslängd har reviderats, bland annat genom många år av fokus på energieffektivisering under byggnadens driftsfas.
Dec 2016
Mars 2018

Idag kan klimatpåverkan från ett par års byggnation väga jämt mot klimatpåverkan från driften under en byggnads hela livscykel på 50 år. Detta projekt ska undersöka om nyttjandet av informationsteknik (ICT) och Internet of Things-tjänster (IoT) kan skapa nya energi- och resurseffektiviseringskoncept som kan bidra till att minska energiförbrukningen under byggnationstiden.

Bakgrund

Industrin har en viktig roll att spela i utvecklingen mot en klimatneutral värld och samtliga sektorer måste med alla medel verka för att minska sin klimatpåverkan. Effektiviseringsåtgärder inom byggprocessen har potential till en snabbverkande förändring och ligger i linje med vad som krävs under de närmaste åren för att bidra till att uppnå klimatmålen.

Byggarbetsplatsernas energianvändning är relativt väl kartlagd och flertalet resurs- och energieffektiviseringskoncept finns framtagna. Ändå når dessa koncept inte ut till marknaden. Digitaliseringen av byggarbetsplatser är i sin linda och mycket återstår att utvecklas för att på allvar kunna utnyttja nya tekniker inom ICT och IoT för datainsamling, analys och styrning. Frågan är om nyttjandet av ICT och IoT-tjänster kan ge bättre kunskap om energieffektiviseringskoncept som kan nå marknadsgenombrott?

Hur kan datainsamling, analys, styrning och beteendepåverkan minska energiförbrukningen?

Målsättning

Projektets målsättning är att undersöka hur datainsamling, analys, styrning och beteendepåverkan kan minska energiförbrukningen för byggarbetsplatsens etablering. Fokus ligger på energiförbrukningsparametrar såsom bodar, belysning, hissar, containrar, kranar, byggvärme, uttorkning, effekttariffer och laststyrning.

Studien syftar även till att peka ut de förbrukningsområden utanför etableringen som kan energieffektiviseras: transporter, arbetsplatslogistik, produktionsstyrning, integrering av byggets försörjningskedja samt simulering av produktionsprocesser genom nyttjande av den insamlade datan.

Strategi

Projektet ska studera hur modern sensor-, nät- och molnteknik kan koppla upp arbetsplatsen och dess utrustning, samla in och analysera mätdata, visualisera flöden samt skapa förutsättningar för att uppnå en interaktiv energikartläggning.

Förstudien syftar till att ge svar på hur installation och uppkoppling rent praktiskt bör gå till, vem som äger vilket ansvar och hur nyttjanderätten till insamlade data ser ut. Projektet ska därefter ta fram underlag för ett efterföljande utvecklings- och demonstrationsprojekt.