…

DenCity – Innovativa lösningar för minskad miljöpåverkan i täta stadsdelar


DenCity är ett samverkansprojekt som ska ta fram innovativa lösningar och tjänster som kan minska trängsel, miljöpåverkan och öka livskvalitén för boende och verksamma i täta stadsdelar.

I DenCity tittar vi på lösningar och tjänster som ska testas i verkligheten. Projektet skall t.ex. gå igenom vilka typer av tjänster man behöver för att lösa livspusslet utan att äga en bil. Det kan vara en ny e-handelstjänst där man får en samlad leverans av paket och matkasse. Eller att man får tillgång till en samlad mobilitetstjänst så som elcykel- och bilpool via sin fastighetsvärd.

Bakgrund

Lokala myndigheter står inför stora utmaningar kring förtätning och utveckling av städer. Med smarta och hållbara transporter kan vi bygga smartare städer som är attraktiva att bo och röra sig i. Projektet leds av den nationella arena för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park och är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Målsättning

Målet med projektet är att ta fram innovativa lösningar och tjänster som kan minska trängsel, miljöpåverkan och öka livskvalitén för boende och verksamma i täta stadsdelar. Hänsyn till hållbarhet, energieffektivitet, minskad trängsel och buller samt en levande stadsmiljö ska matchas med boendes och yrkesverksammas krav på service- och leveranstjänster.

Exempel på lösningar kan t.ex. vara att gods- och avfallstransporter sker via vattenvägar vilket kan ersätta fem godsbilar och minst två sopbilar per dag och att använda eldrivna godsfordon som möjliggör tysta och avgasfria leveranser nattetid. Det innebär färre lastbilar och mer plats för de boende dagtid. Projektet tittar även på en ny typ av resetjänster som kan vara ett alternativ till bilägande. Här ingår även lösningar för för hemleverans av varor. Var och när vill du hämta ut dina paket, lämna dina sopor eller låna en eldriven lastcykel.

Tid

DenCity pågår mellan 1 december 2015 och 25 januari 2018.

Läs mer på projektets webbplats >>

Projektet DenCity är indelat i ett antal olika arbetsgrupper, nedan är en kort beskrivning av vad varje grupp kommer göra och vill uppnå med och under projekttiden.

Nollemissionsleveranser 

2017 kommer Volvo i samarbete med COOP och DB Schenker att testa en elektrisk distributionslastbil för tempererade livsmedelstransporter  i Göteborg. Denna lastbil kommer att rymma 18 pallar och vara max 10 meter lång. Den kommer att vara batteridriven och därmed vara nollemitterande inom centrala staden. Utanför denna centrala zon kommer den att drivas av en konventionell drivlina med miljöbränsle. Dessa två driftslägen kallas Dual-mode. Därmed reduceras både buller och emissioner radikalt och arbetsmiljön förbättras.

 

Urbana vattenvägsleveranser

Vattenvägar (älvar, kanaler, floder) i urbana miljöer (städer) har stor outnyttjad kapacitet vilkenkan användas till transporter av människor, gods och avfall. En ökad andel vattenvägstransporter kan bidra till att minska belastning på vägnätet med positiva miljöeffekter såsom mindre buller och mindre utsläpp. Detta arbetspaket syftar till att visa att det är möjligt att kombinera transporter av gods till den täta staden med transporter av avfall därifrån.

Möjliggörande infrastruktur för täta stadsdelar

I arbetspaket tre utvecklas en stödjande infrastruktur som möjliggör effektiv persontransport genom olika typer av mobilitets, varuleverans och avfalls-hanteringstjänster.  En central del är att säkerställa att utvecklade tjänsteerbjudande kan möta boende, besökare och de som arbetar i den täta stadsmiljöns behov samt betalningsvilja. Likväl som bärkraftiga affärsmodeller för de kommersiella aktörerna. Arbetspaketet är uppdelat i olika delarbetspaket (DP) som tillsammans bygger en stödjande tjänst och fysisk infrastruktur: Mobility as a Service (MaaS), Digital plattform och ”mobilitetshubb”.

Urbana tjänster och leveranser

Sustainable Innovation ska tillsammans med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet,PostNord, Baghitch och Svensk Digitalhandel utarbeta abonnemangstjänster för konsoliderade leveranser till privatkunder och mindre företag. Abonnemangstjänsterna kommer att bygga på arbetet som görs i AP3 och möjliggöra samordning med befintlig distribution. Inom arbetspaketet kommer förutsättningar, kravspecifikationer samt de behov som mottagarna har inventeras. Demonstrationer med 10 användare från varje grupp kommer att göras för att utvärdera de koncept som tas fram.

Systemintegration

Detta arbetspaket syftar till att integrera dellösningarna i de övriga arbetspaket för att uppnåett gemensamt system för gods- och persontransporter. Denna systemintegration kräver förändringar på alla dimensioner (utbud /efterfrågan på transporttjänster samt regelverk & infrastruktur) och att dessa förändringarna inriktas till varandra. En central del är därför en tidig integrering av transportfrågor i stadsbyggnadsprocessen. I detta arbetspaket utvecklas innovativa processer för stadens och markägares fysiska planering som tillhandahåller detta.

Relaterat


Mer inom byggnation

Medverkande


I projektet medverkar Sustainable Innovation, AB Volvo, Fesiflo, Chalmers tekniska högskola, CLOSER vid Lindholmen Science Park, Coop Logistik, Ericsson, Göteborgs Frihamn AB, Göteborgs Stads Parkeringsbolag AB, Göteborgs Stad: Kretslopp och Vatten, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret. Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Postnord Sverige, Schenker AB, SSPA Sweden, Svensk Distanshandel, Viktoria Swedish ICT, Volvo Cars, Västra Götalandsregionen och Älvstranden Utveckling.

Projektet delfinansieras av Vinnova.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Roland
Elander

Roland Elander

Affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

E-post

roland.elander(a)sust.se

Telefon

070-539 73 55

Mer om mig

Roland Elander, affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

Roland har en bakgrund som entreprenör med ett starkt engagemang i att få in hållbarhet i näringslivet och samhället. Entreprenörskapet har omfattat internationell verksamhet och försäljning i EU, Nordamerika, Asien och Latinamerika. Genom egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och försäljning har fokus varit att utveckla och implementera nya hållbara affärer och koncept främst inom konsumentmarknader. Inom Sustainable Innovations projektverksamhet har ett flertal projekt nått skalbarhet kommersiellt. Nuvarande fokus är främst transportsektorns utmaningar och att lösningar på dessa snabbt omsätts i samhället och internationaliseras genom ny svensk export.

Roland Elander, affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

Roland har en bakgrund som entreprenör med ett starkt engagemang i att få in hållbarhet i näringslivet och samhället. Entreprenörskapet har omfattat internationell verksamhet och försäljning i EU, Nordamerika, Asien och Latinamerika. Genom egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och försäljning har fokus varit att utveckla och implementera nya hållbara affärer och koncept främst inom konsumentmarknader. Inom Sustainable Innovations projektverksamhet har ett flertal projekt nått skalbarhet kommersiellt. Nuvarande fokus är främst transportsektorns utmaningar och att lösningar på dessa snabbt omsätts i samhället och internationaliseras genom ny svensk export.