Den hållbara skolstaden

Det framtida resurseffektiva samhället kommer ledas av dagens ungdomar. Därför är det så viktigt att vi skapar ett intresse för energieffektivisering i Sveriges skolor redan idag.
Apri 2010
Dec 2013

Sommaren 2010 sjösattes projektet ”Den hållbara skolstaden”, Sveriges största skolprojekt inom hållbarhet och energieffektivisering. Under tre år hade Skolstaden som är ett gymnasiecampus i Helsingborg bestående av fem skolor och drygt 3000 elever energieffektivisering som genomgående tvärpedagogiskt inslag genom alla sina program.

Resultat

Inom projektet studerades spridningseffekter vad gäller medvetenhet och faktiska åtgärder i de familjer som hade koppling till projektet via elever eller personal. I samverkan med de kommunala aktörerna Kärnfastigheter och Öresundskraft energioptimerades byggnader och lokal energiproduktion introducerades. Kommunerna har stora lokalytor med hög energiförbrukning. De människor som brukar lokalerna har en väsentlig påverkan på energieffektiviteten. Projektet ställde just brukarna i centrum, och totalt kommer 5 000 ”ambassadörer”, elever och personal, att ta med sig sitt engagemang och sin kunskap ut i samhället. Projektet hade en påverkan på miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Enbart naturlig försurning och Ren luft. Energieffektiviseringen minskar utsläppen av koldioxid, kvävedioxider, svaveldioxider och luftburna partikelföroreningar.

Lärdomar

Den största utmaningen har varit att skapa delaktighet och engagemang som genomsyrar hela organisationen. Vi mötte denna utmaning genom att bland annat skapa intresse och delaktighet bland personal och elever genom personalutveckling, tävlingar, fokus på projektarbeten och UF-företag. Allt detta kommunicerades genom interaktiva kommunikationskanaler såsom en hemsida, blogg, och nyhetsbrev. Det var också viktigt att förtydliga fastighetsägarens parallella satsning på förbättring av energiprestandan så att deltagarna kände att problemet tacklades från flera olika håll.

Medverkande
Skolstaden / Kärnfastigheter / Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad / Öresundskraft / Lunds universitet
Finansierades av
Energimyndigheten