Citylogistik i Norra Djurgårdsstaden

I framtiden förväntas konsumtionen och behovet av leveranser öka. Ökad andel e-handel, mer av en ”delningsekonomi” och mindre innehav av privata bilar ställer nya krav på planering av bostadsområden och närliggande infrastruktur.
Juni 2011
Juni 2015

Bakgrund

Projektet syftade till att öka kunskapen kring och minska klimatpåverkan från varutransporter och därigenom även bidra till att möta de klimatmålen som både EU och Sverige har satt upp. Varutransporter är ansvariga för en betydlig del av klimatutsläppen. Samtidigt lämpar sig varutransporter över kortare distanser väldigt bra för alternativa färdmedel. I Stockholm utvecklas en ny stadsdel, Norra Djurgårdsstaden. Det här projektets syfte har varit, att med Norra Djurgårdstaden som fallstudie, utvärdera lösningar som effektiviserar godstransporter i storstadsmiljö.

Resultat

Utan samlastning beräknas trafikarbetet bli 45 procent högre i Norra Djurgårdsstan år 2030. En samlastningsfunktion ger framförallt en attraktivare stadsmiljö, minskar trängsel och sparar energi. Projektet visar också på betydande potential i avfallshanteringen. Piloten med samlastning av avfall ledde till en minskad körsträcka av ca 25 procent och en minskad energiförbrukning med hela 75 procent. Delprojektet med Ragn-Sells där vi provade att att ersätta den konventionella baklastaren med elfordonsekipage i en del av Stockholm, visar också på betydande energibesparingar och framförallt lägre tidsförbrukning och högre ekonomisk effektivitet.

Lärdomar

Projektet visar på betydande potential för att minska både mängden transporter, energianvändning och utsläpp, men det framgår också att det krävs en aktiv roll från kommunen både långsiktigt och i planeringsfasen. När det gäller tysta och rena godstransporter kan man långsiktigt räkna med ett genomslag för nya fossilfria transportlösningar, men en samlastningslösning har betydelse för utsläpp av koldioxid och andra emissioner innan dessa lösningar finns på plats.

Medverkande
Stockholms stad / PostNord / Ragn-Sells
 / KTH / LTU
Finansierades av
Energimyndigheten