Branschramverk för automatiserade byggnader & energisystem

Eleffektbrist råder redan på flera håll i landet, ofta i stadsmiljöer där nya stadsdelar ska etableras. Driften av byggnader och de energisystem som försörjer dessa genomgår en digital transformation i en allt snabbare takt.
Jan 2021
Sept 2022

Bakgrund

Den långsiktiga visionen är att både byggnader och energisystemen blir allt mer ”självkörande” vilket gör att de kan drivas på ett mer optimalt sätt. Parallellt pågår även en utveckling mot mer decentraliserade energilösningar. I denna utveckling finns stora möjligheter stödja omställningen till en långsiktigt hållbar energiförsörjning inom bebyggelsen men även att bidra till en fossilfri framtid inom transportsektorn och industrin.

Om projektet

Visionen om mer automatiserade system finns inom både energi- och fastighetsbranschen. Dock saknas en samsyn vad gäller tydligt definierade utvecklingsnivåer och vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att kunna etablera lösningar för varje sådan nivå. Projektet skapar ett branschöverskridande ramverk för stegen i automatiseringsutvecklingen men även en samsyn i vad som är kritiska faktorer i utvecklingen och en prioritering av fortsatt utvecklingsbehov. 

Mål

  • Skapa branschöverskridande definitioner av utvecklingsnivåer för automatisering med fokus på byggnaders energianvändning och därtill kopplade funktioner. Parallellt skapas motsvarande definitioner av el -och fjärrvärmesystemens utvecklingsnivåer så lång det är relevant för samverkan med bebyggelsens energiförsörjning.
  • Utifrån 5-10 fallstudier beskriva scenarier på 10 års sikt för ökad grad av automatisering och i samband med detta identifiera och beskriva faktorer som kan hindra respektive gynna utvecklingen (inkl ekonomiska faktorer). 
  • Baserat på ovanstående beskrivningar och analyser utarbeta och sprida ett ramverk (definitioner av utvecklingsnivåer, rekommendationer vid strategisk planering av automationslösningar, exempel på tillämpning mm).
  • Ta fram gemensamma riktlinjer för en nationell fortsatt utveckling inom området digitala intelligenta installationer och utvecklade affärsmodeller som kan hantera effekt- och energianvändningen i olika typer av fastigheter. Affärsnytta för samtliga typer av aktörer är i fokus samtidigt som samhällsnyttan lyfts fram.

Projektdeltagare

Projektägare är Sustainable Innovation som tillsammans med WSP, CIT, Profu, KTH och Installationsföretagen deltar i projektgruppen. Därutöver finns en bred samverkansgrupp med deltagande från Örebrobostäder, Stena Fastigheter, Skolfastigheter i Stockholm, Vasakronan, Akademiska hus, Wani Energi, Sveriges Allmännytta, Göteborg Energi, Skövde Energi, Hässleholm Miljö, Utilifeed samt koordineringsfunktionerna för BeBo och Belok.

Projektnamn
Branschramverk för automatiserade byggnader & energisystem
Medverkande
WSP / CIT / Profu / KTH / Installationsföretagen
Finansieras av
Energimyndigheten / SBUF / ETU

Ansvarig projektledare

Magnus Fransson, projektledare Sustainable Innovation
Magnus Fransson
Senior projektledare