Beräkningsverktyg för solel

Solenergi är nu ekonomiskt gångbart utan incitament och statliga bidrag. Men många drar sig fortfarande för att investera i solcellssystem eftersom investeringen anses mer osäker och avkastningen mer avlägsen jämfört med ett traditionellt energisystem.
Dec 2009
Jan 2011

Syftet med projektet har varit att utveckla en beräkningsmodell för solcellssystem, som kan användas tidigt i en projekteringsfas för att snabbt bedöma elproduktion och ekonomi hos ett system. Den fysiska livslängden på solelanläggningar som installeras idag kommer sträcka sig till cirka 2040. Det är därför centralt för det ekonomiska utfallet att beslut om utformning av systemen tar hänsyn till de faktorer som har en avgörande betydelse för anläggningens elproduktion och ekonomi. Sådana faktorer är till exempel instrålningsförhållanden, systemets orientering, elförbrukningens storlek och profil, systemkomponenternas kostnad, marknadsvärdet för el samt möjligheten till investeringsstöd och avräkning av producerad el.

Resultat

Tester av programmets beräkningar jämfört med mer avancerade analysverktyg visar att det finns en mycket god överensstämmelse. Arbetet ger alla som är intresserade tillgång till ett gratis beräkningsverktyg för att i tidigt skede kunna räkna på hur placering, det egna elbehovet, möjligheter till bidrag och möjlighet att sälja överskottsel påverkar ekonomin.

Lärdomar

Utmaningen har varit att utveckla ett program som är tillräckligt effektivt för att användas av många användare samtidigt som det inte får förlora kvalitet när det gäller de beräknade resultaten.

Läs mer om programmet Solelekonomi 1.0!

Medverkande
Riksbyggen / Lunds Tekniska Högskola (Energi och Byggnadsdesign) / Uppsala Universitet (Teknikvetenskaper)
Finansierades av
Elforsk, Solelprogrammet

Läs slutrapporten