…

Avancerad närvarostyrd utomhusbelysning


Närvarostyrd utomhusbelysning kan halvera elenergibehovet för belysning av gång- och cykelvägar utan att trafikanterna märker det. Tekniken går ut på att sänka ljusstyrkan när ingen är närvarande och sedan höja den igen när någon närmar sig. För att få stor spridning krävs att leverantörer erbjuder lösningar som baseras på ett leverantörsoberoende kommunikationsgränssnitt (API).

Bakgrund

Utomhusbelysningen använder stora mängder energi och lyser ofta utan att någon är närvarande och har nytta av ljuset. LED-armaturer i kombination med närvaro- och ljussensorstyrning gör det möjligt att sänka både energiförbrukning, kostnader och förekomsten av ”light pollution” avsevärt. Resultat från tidigare projekt (projekt 1projekt 2) visar att avancerat styrsystem kan halvera elenergibehovet för belysning av gång- och cykelvägar, utan någon minskad visuell upplevelse.

Ett avgörande hinder för bred spridning av tekniken utgörs av att beställarna är försiktiga med att upphandla leverantörsspecifika lösningar. Som anläggningsägare riskerar man att låsa in sig mot en enskild leverantörs koncept vilket innebär risk för höga kostnader genom svag konkurrens och sårbarhet om leverantörens leveransförmåga skulle svikta. Som lösning på dessa problem har ett öppet gränssnitt (API) för styrning av utomhusbelysning på armaturnivå utvecklats.

Lösningen innebär att det finns ett antal regler som leverantörer minst behöver uppfylla och som möjliggör utbyte av armaturer av olika fabrikat i samma belysningsslinga med bibehållen funktion. Styrningen kan därmed, oberoende av fabrikat fungera ”plug-and-play” på lokal nivå men samtidigt också vara möjlig att nå för konfiguration och övervakning via ett centralt system om anläggningsägaren har behov av det.

Syfte

Projektet syftar till att leda till en snabbare introduktion av avancerad närvarostyrning av vägbelysning. Projektet avser att vidareutveckla och sprida resultat från tidigare projekt som visar att avancerade styrsystem kan halvera elenergibehovet för belysning av gång- och cykelvägar, utan någon minskad visuell upplevelse.

Genomförande

Projektet har genomfört en innovationsupphandling av styrutrustning som baseras på det öppna API som tidigare projekt har utvecklat. En beställargrupp formerades för att genomföra denna upphandling och etablera pilotanläggningarna. Parallellt driver projektet den formella standardiseringsprocessen vidare tillsammans med Svensk Elstandard – SEK

Upphandlingen är slutförd och  tre leverantörer som ska medverka med sina lösningar i utvecklingsprojektet har valts. Dessa är Corthom Systems, Fagerhults Belysning Sverige och Leading Lights. Lösningarna kommer att testas under 2020-2021 hos Haninge kommun, Stockholms stad Sundsvalls kommun, Tekniska verken, Trafikverket, Täby kommun och Västerås stad. Styrningen kommer att baseras på en gemensam standard som medger utbytbarhet mellan olika leverantörers produkter i samma belysningsanläggning.

Målsättning

  • 5-10 pilotanläggningar (antingen armaturbyte eller nyinstallation) för vilka koordinerad offentlig upphandling har gjorts avseende styrenheter (externa eller armaturintegrerade) baserade på öppet API som utvecklats och testats i föregående projekt. Målet är att minst två olika leverantörer kan tilldelas.
  • Uppföljning av pilotanläggningarna vad gäller deras funktion med fokus på styrningen. Utvärderingen lägger särskilt fokus på enkel installation/konfiguration, funktion i enligt specifikation, utbytbarhet mellan olika fabrikat i samma anläggning/slinga samt driftsäkerhet.
  • Eventuella revision av specifikationsunderlag baserat på erfarenhet från utvärderingen
  • Standardiseringsprocess (internationell standard via IEC) av öppet API om möjligt avslutad inom ramen för projektet.

Tid

Projektet pågår mellan augusti 2018 och december 2021.

Kontaktperson


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Relaterat


Mer inom byggnation