…

EnResa


Inom innovationsnätverket Energi- och resurseffektiva samhällen har vi att skapa en öppen innovationsplattform tillsammans med aktörer som arbetar med innovationer för energi- och resurseffektivitet. Inom nätverket har vi på tre år startat 30 projekt tillsammans med över 100 olika samverkansparter.

Det övergripande målet har varit att genom ett samarbete som bryter traditionellt stuprörstänkande och invanda mönster skapa en kreativ miljö för energi- och resurseffektiva innovationer.

Med fokus på samhällsutmaningar inom bebyggelse, mobilitet och energisystem har vi inom EnResa nått målet genom att initiera totalt 30 projekt och skapa ett stort nationellt nätverk med aktörer från näringsliv, akademi, branschföreningar och intresseorganisationer. Totalt sett omfattar projekten mer än 100 olika samverkansparter.

En ny projekthanteringsmetod har utvecklats och testats inom ramen för Sustainable Innovations projektprocess. Metoden skapar ett stöd för att förstå var en idé eller ett projekt befinner sig när det gäller teknisk och kommersiell mognad och vilket stöd som behövs för att projektet ska kunna röra sig mot implementering och kommersialisering.

EnResa har även utvecklat en modell som kan hjälpa till att uppskatta den potential för energi- och koldioxidreduktion som kan uppnås genom olika projekt.

På uppdrag av Energimyndigheten har Faugert & Co under hösten 2018 gjort en utvärdering av EnResa. Man lyfter bl.a. fram att det behövs en extern aktör som EnResa för att bransch-överskridande, tvärsektoriella projekt ska kunna genereras.

”Sammanfattningsvis ser vi via utvärderingen att den verksamheten som byggts upp inom EnResa har en stor potential för att bidra till energi- och resurseffektivisering samt att den metod för projekthantering som utvecklats även framöver bör användas och vidareutvecklas.”

Bakgrund

Klustret bygger vidare på erfarenheter av samarbetet mellan medlemsföretagen i Sustainable Innovation och de nätverk som byggts upp med andra aktörer inom området. Samarbetet har haft en bevisad förmåga att bygga sektorövergripande projektkonsortier som involverar små och stora företag, forskningsinstitutioner, kommuner och landsting, ideella organisationer m.fl. och som i majoriteten av genomförda projekt haft ett tydligt användarperspektiv.

Tid

Klustrets pågick mellan 1 juli 2016 och 31 december 2018.

Projekt startade inom klustret EnResa