» Kräv öppenhet av alla transport-
leverantörer «

Vi behöver använda alla tomma platser inom färdtjänst, närtrafik och skolskjuts för att transportsystemet ska bli klimatsnällt, skriver Magnus Fransson, projektledare för Mobilitet på landsbygden.
Magnus Fransson

Vårt projekt ”Mobilitet för landsbygden – hur mobiliserar vi för levande samhällen i hela Sverige?” handlar om effektiva och hållbara transporter för landsbygden. Platsen är Jämtland Härjedalen, men det kunde lika gärna ha varit Stockholmsregionen, för glesbygd finns i hela Sverige. Och hela Sverige behöver leva.

Infrastruktur och samhällsplanering behöver skapa förutsättningar för människor att bo och arbeta även på landsbygden, där avgörande resurser för omställningen finns. Och landsbygdens utmaningar är kända. Klimatsmarta kollektiva transportlösningar kräver resenärer. Vilket i en glest befolkad landsbygd, med stora avstånd, medför problem. Samma sak gäller den viktiga elektrifieringen av fordonsflottan, där laddnätet behöver byggas ut i hög takt.

Projektets utgångspunkt har varit att använda befintliga transportresurser och koppla samman dessa med människors resebehov. Detta ger miljösmarta effektiva lösningar som frikopplar oss från energislag och gör det enkelt att, när så är möjligt, flytta över till andra miljömässigt bättre energislag.

Den sparade kilowattimmen är alltid den bästa kilowattimmen. För även i framtiden måste vi vara varsamma med resurserna. Under ledning av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har vi genomfört en resvaneundersökning som visar att i endast 10 procent av bilresorna finns fler än fyra resenärer. I 40 procent finns två resenärer. Här finns alltså en outnyttjad potential!

Vi har inte bara intresserat oss för de boende i Jämtland Härjedalen. Vi har också undersökt besökares resvanor. Jämtland Härjedalen är en populär destination, framför allt vintertid. Dessa besökare väljer bilen i 97 procent av fallen, och endast 5 procent av dessa bilar är rena elbilar.

Resultatet ligger nära gruppen boende som i 92 procent av fallen använder fossildrivna privatfordon, och bara 3 procent har tillgång till fordon som enbart drivs av el.

Att det ser ut så här är ingen slump. Avsaknaden av effektiva kollektiva lösningar för hela resan är avgörande. En resa som innebär flera byten av trafikslag, som inte går att planera från dörr till dörr, är en resa som inte blir av. Den tar för lång tid, är osäker och jobbig, särskilt om du dessutom kämpar med en massa bagage.

För att ytterligare spä på problematiken så upplever 78 procent av besökarna att det är svårt att ta sig runt på destinationen utan egen bil. Samtidigt visar vår undersökning ett stort intresse för kollektiva och delade klimatsmarta resor – här finns alltså en marknad!

I projektet samverkar regiontrafiken, inlandsbanan, destinationer och kommuner med app-baserade lösningar, som synliggör tillgängliga transportresurser. Det kan vara allt från skidbussar, regiontrafik, taxi och skolskjutsar till privatbilar, med fokus på hela resan och ersättningsmodeller.

Och nyttan är inte bara transporter och ekonomi. Vårt projekt visar också att stora klimateffekter kan uppnås med relativt små insatser. Projektet genomför riktiga tester och försöksverksamheter och redan ser vi att det är fullt möjligt att planera hela resan, dela en bil eller få in fler resenärer i bussar som redan går på sina rutter. Det kommer att krävas ansträngning och samverkan mellan offentliga och privata transportaktörer i regionen. Men vinsterna för landsbygden är stora och investeringarna minimala.

Nu vill vi se ett systemskifte med krav på öppenhet hos alla transportleverantörer. Tillgängliga tidtabeller och möjlighet för andra aktörer att sälja dina resor ska vara en självklarhet! Vi behöver använda alla gömda tomma platser inom färdtjänst, närtrafik och skolskjuts för att transportsystemet ska bli så effektivt och klimatsnällt som möjligt. En ickefråga, kan tyckas.

Magnus Fransson
Projektledare Mobilitet för landsbygden, Sustainable Innovation

———

Projektet Delad mobilitet för landsbygden pågår mellan oktober 2021 och september 2023. Medverkande är Region Jämtland Härjedalen, Destination Inlandsbanan, Östersunds kommun, Bergs kommun, Härjedalens kommun, Vemdalen, Funäsfjällen, Lofsdalen, Fjällhubben, Freelway, Adaptive media, KTH och Sustainable Innovation. Vinnova finansierar initiativet.