» Enorm potential i energieffektivisering «

Vi har länge levt i tron att Sverige har obegränsade mängder av energi till ett hyggligt pris. Nu inser vi att det kommer att förändras, och inte bara tillfälligt. Under sommaren har debatten handlat om olika energislag och hur de bör utvecklas för att vara en del av svensk energimix i framtiden. Självklart måste vi ta ansvar för energi­tillförseln, men det är både enklare och billigare att minska energi­användningen – varför lyser diskussionen om detta med sin frånvaro?
Energieffektivisering

Vi har länge levt i tron att vi har obegränsade mängder av energi till ett hyggligt pris. Nu inser vi att det kommer att förändras, och inte bara tillfälligt. Under sommaren har debatten handlat om olika energislag och hur de bör utvecklas för att vara en del av svensk energimix i framtiden. Alltifrån vindkraft, bioenergi och sol till kärnkraft har diskuterats. Energislagen har gemensamt att användningen av dem står i konflikt med andra intressen; miljö, bibehållna landskap, kultur, tillgång till metaller/mineraler, biologisk mångfald, tillgång till trä för byggproduktion, tyst ljudmiljö, låga partikel­halter, skog som en koldioxid­sänka et cetera. Beslut om en utökad energi­tillförsel betyder en avvägning mot dessa intressen. Vad är vi beredda att ”offra” för att säkerställa en planet för framtidens generationer samtidigt som vi säkrar dagens energi­tillgång?

Men vi har missat något viktigt. Självklart måste vi ta ansvar för energi­tillförseln, men det är både enklare och billigare att minska energi­användningen. Diskussioner om den lyser med sin frånvaro. Energi­effektivisering innebär inte bara lägre kostnader och mindre påverkan på klimat och miljö, utan också färre konflikter med andra intressen.

Sverige har självbilden av att vi redan gjort allt rätt, att vi använder energi så effektivt det bara går. Men det stämmer inte. Nya studier visar på en stor potential att minska energi­användningen i våra byggnader med upp till 40 procent. Vi kan göra det genom lönsamma investeringar, som att byta ut fläktar och belysning, isolera byggnader eller genom att som på Stockholms slott återvinna värme ur den ventilations­luft som lämnar byggnaden.

Energieffektivisering bidrar även på andra sätt. Målet är att elnätet ska klara att överföra el till alla som behöver vid alla tillfällen. På flera håll i landet klarar nätet inte detta. En lösning är förstås att elnätet förbättras för att öka överförings­kapaciteten, men det är dyrt och tar tid. Billigare och snabbare är det att effektivisera elanvändningen eller flytta den till tidpunkter när det inte är lika trångt i näten. Exempelvis kan man växelvis sänka värmen i elvärmda hus: några minuter i ditt hus, sedan några minuter hos grannen. Temperaturen svänger då så lite att det inte uppfattas av dem som bor i huset. Samma metod kan användas när det gäller kyldiskar i butiker.

Energieffektivisering lönar sig snabbt för både privat­personer och företag, men vår poäng här är att om vi på allvar tog tag i detta skulle el och värme­energi frigöras och kunna användas för andra ändamål. Vi skulle få tillgång till energi utan att i lika stor utsträckning bygga ut kapaciteten och spara både pengar och minska efterfrågan på sällsynta metaller. Vi skulle också minska vår negativa påverkan på planeten.

Energieffektivisering låter inte coolt och varken syns eller hörs. Kanske är det därför det har en sådan undan­skymd plats i debatten, men det har en enorm potential och innebär betydligt mindre smärtsamma konsekvenser än andra lösningar. Sverige har tidigare genomfört stora investeringar för vattenkraft, kärnkraft, bioenergi, vind och sol. Nu behövs motsvarande satsningar på effektivare energi­användning.

Vi har fem förslag på hur arbetet med energi­effektivisering bör förstärkas:

  • Ta fram ett nationellt mål för hur mycket energi och effekt som kan frigöras. Målet bör bygga på de potentialer som forskningen klarlagt och utgöra en grund för val av insatser.
  • Skärp bygglagstiftningen. Kraven på nya och befintliga byggnader måste skärpas och framförallt måste tillsynen skärpas så att regelverket följs.
  • Kräv att offentlig sektor upphandlar energi­effektivt. Det skulle ge en skjuts åt hela marknaden.
  • Inför ett långsiktigt styrmedel som ger energi­effektivisering på riktigt. Dagens styrmedel med information och kunskaps­höjande insatser räcker inte. Regleringar och incitament måste stärkas.
  • Förbered de svenska småhusen för nästa vinter. Använd innovativa lösningar för att minska energi­användningen i elvärmda hus och/eller konvertera till andra energi­former. Skapa en marknad där det är enkelt och lönsamt att sänka eleffekten under de mest ansträngda timmarna.

Debattörer:

Louise Ödlund, professor i energi­system, Linköpings universitet
Anders Wijkman, ordförande Climate-KIC
Maria Wolrath-Söderberg, lektor i retorik, Södertörns högskola, forskar om klimat­argumentation
Thomas Sundén, vd, Sustainable Innovation
Anders Ekdahl, chef för försäljning och strategi, Nordic Climate Group
Ola Månsson, vd, Installatörs­företagen
Lotta Bångens, vd, Energi­effektiviserings­företagen